Vad kostar garage intill hus? Pris i

 

2024

Ska du bygga garage intill hus? I den här prisguiden hittar du allt om finansiering, kostnader, prisdrivare, spartips och mycket mer. Undvik att betala mer än nödvändigt och få råden som säkerställer att arbetet håller sig inom budgetramen. Läs den här prisguiden och lär dig allt som du behöver veta!

Lågt pris
Snittpris
Högt pris
Garage intill hus

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Garage intill hus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Hur kostsamt är det att bygga garage intill hus? Finns det något man kan göra för att få ner priset? Får man igen det man investerar? Det finns många frågor när det kommer till kostnaderna för att anlägga ett garage med direktåtkomst från bostadshuset. I den här artikeln försöker vi att reda ut de större kostnadsposterna för dig.

Vilken typ av garage?

När du ska bygga garage intill hus så finns det egentligen bara en typ av garage som du kan välja – att bygga ett specialanpassat garage är den väg du behöver gå. Ingen av leverantörerna av modulgarage erbjuder lösningar som du kan använda för att bygga ihop med ditt bostadshus. Orsaken är just att garaget behöver specialanpassas för att fungera tillsammans med huset som redan finns på plats.

Ett fristående garage kan sättas upp relativt enkelt, som en byggsats. Fast eftersom den typen av garage inte kan nyttjas i det här specifika fallet kommer vi inte ägna tid till att beskriva monteringsfärdiga garage ytterligare i den här artikeln.

Eftersom garage som byggs med direktanslutning till bostadshuset behöver specialbyggas kommer den här typen av projekt i de allra flesta fall betyda att du knyter en arkitekt till dig för att rita upp byggnaden. Detta är en av de fördyrande faktorerna då man bygger garage intill huset, men i relation till den totala kostnaden brukar det inte handla om jättestora summor.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Så vad kostar det?

Utgångspunkten vid garagebyggen är att kvadratmeterpriset är något lägre än vid bostadsbyggen. Den huvudsakliga anledningen är att ett garage generellt sett är en enklare typ av byggnad, rent konstruktionsmässigt.

Priset för ett garage varierar kraftigt. Genom att använda sig av den databas som Byggstart har byggt upp går det dock att få en bra fingervisning om vad priset kan hamna på. Datan som används kommer från de anbud som våra kunder tagit emot från entreprenörer inom vårt nätverk, för en rad olika projekttyper.

Statistiken visar på en kostnadsbild där kvadratmeterpriset för specialanpassade garage börjar på 5.500 kr och sträcker upp emot 12.000 kr. När det kommer till just garage som byggs intill bostadshuset ligger kvadratmeterpriserna i den högre delen av intervallet.

Priserna inkluderar alla konstruktions- och materialkostnader för projektet, inklusive mark- och anläggningsarbete samt arkitektens arvode.

Förutsatt att du inte utför allt arbete på egen hand kan du vara berättigad till rotavdrag för ditt tillbyggnadsprojekt.

Det ställs en del krav på ett garage som anläggs direkt vid huset, som innebär ytterligare kostnader. Ett av dessa är att kraven på brandsäkerhet. De material som används i en skiljevägg mellan ett bostadshus och ett garage, oavsett om den tillhör bostadshuset eller garagebyggnaden, ska svara mot El30-standarden för brandsäkerhet. Något förenklat betyder detta att väggen ska kunna stå emot brand i 30 minuter. Om garagetillbyggnaden är i två plan gäller på motsvarande sätt REI60-standarden och att skiljeväggen ska kunna stå emot brand i 60 minuter.

Materialen ska även vara lufttäta så att inte heta gaser från en brand kan komma in bostaden. Av samma anledning är det inte tillåtet att ha en dörr som går direkt mellan garaget och ett sovrum eller sällskapsrum. För att garaget ska få anslutas med dörr från bostadshuset behöver det ske via annat utrymme – grovkök, tvättstuga eller liknande, som inte är avsett som en vistelseyta. Arkitekten kommer att kunna ge dig svar på hur just ditt garagebygge kommer att påverkas av brandsäkerhetskraven.

Kraven finns uppsatta eftersom det vid en bilbrand kan utvecklas enorma mängder rök, vilket skulle kunna utgöra direkt livsfara för personer som befinner sig i den intilliggande bostaden. 

Garage intill hus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Vilka faktorer drar upp priset?

Behoven av anpassning till bostaden, att garaget i sig självt är specialbyggt, samt uppsatta krav på byggnadsmaterialen är alla parametrar som bidrar till att ett direktanslutet garage är dyrare än ett fristående garage.

Andra fördyrande aspekter kan vara de tekniska kraven som du som byggherre sätter upp. Detta gäller exempelvis om du önskar att dra in elektricitet samt vatten och avlopp. Eftersom avståndet till en befintlig strömkälla ofta är kort så blir elinstallation ett relativt enkelt ingrepp. Själva arbetet kommer ändå snabbt upp i 30.000 kr.

Snickeriarbetet är den mest omfattande och kostsamma delen av garagebygget. Är man en händig och kunnig byggherre kan man utföra betydande delar av jobbet själv, och därigenom spara mycket pengar. Av Byggstarts prisdatabas ser man att snickeriarbetet för ett garage på 50 kvadratmeter kommer upp i närmare 250.000 kr.

Med en prislapp i den här storleksordningen är det uppenbart att egenarbete kan bidra till att minska kostnaderna betydligt. Det är dock viktigt att man inte överskattar egna färdigheter och den tid man har tillgänglig för projektet. Det står tillräckligt många ofärdiga projekt och väntar på att ägaren antingen skaffar sig tillräckligt med tid eller kunskap för att färdigställa dem.

Grundarbetet kan också utgöra en betydande kostnad. Man bör avsätta i varje fall 40.000 kr till detta, men vid ofördelaktiga markförhållanden kan summan bli avsevärt högre. Krävs det exempelvis sprängningsarbete kan priset skjuta i höjden.

I viss mån kan materialvalen man gör ge ytterligare en möjlighet till besparing. Detta gäller i större grad för fristående garage än för garage intill hus. Anledningen till detta är kraven på brandsäkring, vilket gör valmöjligheterna något mer begränsade än för fristående byggnader.

Eftersom ett garage med direktanslutning till bostaden behöver specialbyggas kommer man i de allra flesta fall involvera en arkitekt. Man kan räkna med att slutfakturan från arkitekten är på runt 25.000 kr, för utformnings- och projekteringsarbetet sammantaget.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Vad får du för pengarna?

En högst relevant fråga, oavsett vad man ska bygga, är vad man faktiskt betalar för. Slarvar man i förberedelserna och kontraktsarbetet dyker det gärna upp obehagliga överraskningar som kan spräcka budgeten. Det är lätt hänt att man inte tänker på någon projektdel eller glömmer att ta med någon kostnadspost. Det är därför som det är så viktigt att du specificerar det som ska inkluderas i ett kontrakt. För att säkerställa att priserna som du fått in är riktiga och kompletta är det viktigt att du tar god tid på dig med förberedelsearbetet. 

En tumregel är att starta planeringsarbetet minst tre månader innan planerad byggstart. Då har du tillräckligt med tid till att gå igenom alla projektets olika moment och dubbelkolla att du inte missat något. Diskutera gärna arbetet med de hantverkare som du tillfrågar i anbudsprocessen, så att du kan vara säker på att det inte finns utestående bitar. 

Lyckligtvis är ett specialbyggt garage lättare att få totalöversikt av, eftersom hela projektet som regel ingår i det offererade priset från entreprenören. När man bygger ett modulgarage i form av en byggsats ingår inte kostnaderna för mark- och grundarbete i priset. Det är inte sällan som dessa uppgår till hela 20 procent av den totala byggkostnaden. 

I det fall som du tänker använda dig av en totalentreprenör och låter denna stå för arbetet, så får du ett anbud som täcker alla kostnader fram till dess att du har ett färdigt garage på plats. Många upplever att detta är den bästa och säkraste lösningen eftersom det ger en god kostnadskontroll. Önskar du istället själv agera koordinator så behöver du vara noga med att få med alla de moment som krävs för att bygga just garage intill hus.

Kom ihåg att söka bygglov

I och med att ett intilliggande garage räknas som en tillbyggnad till bostadshuset krävs det nästan alltid bygglov för den här typen av projekt. Undantaget är om du avser bygga ett direktanslutet garage på maximalt 15 kvadratmeter – som exempelvis en carport. För den här typen av “attefallstillbyggnad” krävs normalt sett endast att man anmäler till kommunen och får startbesked innan man drar igång bygget. Dock finns det ytterligare regler kring dimensioner och placering som man behöver ta del av innan man kan sluta sig till att tillbyggnaden faktiskt är att räknas som en attefallstillbyggnad. Det kan också finnas kommunala utökningar och inskränkningar av lovplikten.

Hamnar ditt garage närmare tomtgräns än 4,5 meter behöver du också hämta in grannarnas godkännande, oavsett om det kräver bygglov eller ej.

Finns minsta tveksamhet kring vad som gäller bör man alltid kontakta byggnadsnämnden i kommunen.

En bygglovsansökan är något som fördyrar ett garagebygge i.o.m. att det då krävs att man tar fram ansökningshandlingar. Trots detta är tidsfördröjningen den aspekt som har störst inverkan på projektet. Handläggningstiden varierar mellan olika kommuner, men enligt plan- och bygglagen ska kommunen lämna besked inom tio veckor. Dock kan handläggningstiden förlängas med ytterligare 10 veckor om det finns behov av vidare komplettering.

Processen med att söka bygglov kan verka snårig och omfattande, men om du tar in en totalentreprenör för bygget kan denna även hjälpa dig med hela ansökningsarbetet. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Sammanfattning

När man försöker få fram hur mycket ett garageprojekt kommer att kosta vill man gärna ha ett konkret och exakt svar. Dessvärre är det inte så enkelt när det kommer till ett garage med direktåtkomst från bostaden. Skillnaden mellan de projekt som varit billigast att genomföra och de som varit mest kostsamma kan ligga på upp till 100 % av totalsumman. En potentiell dubblering av priset är dock inte något som man bara rycker på axlarna åt. 

Den stora prisskillnaden beror till stor grad på lokala markförhållanden och de krav som du själv ställer på ditt garagebygge. Över lag gäller att kvadratmeterpriserna sjunker när ytan på garaget ökar – uppstartskostnaderna är inte i relation 1:1 med storleken på den byggnad som planeras. Allt eftersom man fortsätter att bygga är det i princip bara materialkostnaderna och arbetstiden som byggs på och fortsätter kosta pengar. 

Som tur är har du som byggherre flera möjligheter att reducera kostnaderna, genom både eget arbete och till viss del med hjälp av de materialval som du gör. Garagets placering i förhållande till bostadshuset spelar också in, tillsammans med markförhållandena. 

Det bästa sättet att hålla kostnaderna nere är med hjälp av en bra och noggrann planering. Om du tar dig tid när du väljer hantverkare eller entreprenör så har du bäst möjliga chans till ett projektgenomförande utan dyrköpta och tråkiga erfarenheter. Tänk gärna även framåt eftersom det kostar mer att göra utökningar och uppgraderingar i ett senare skede, jämfört med att framtidssäkra redan i samband med byggnationen. Detta kan handla om att ni i familjen tänker skaffa ytterligare en bil inom ett par år – i så fall är det mer fördelaktigt att bygga ett dubbelgarage med en gång. 

Byggstart kan du lägga in detaljer om ditt byggprojekt, för att sedan kunna ta emot offerter för genomförandet av ditt specifika projekt. Detta kostar inget och du förbinder dig heller inte till något. Vi kontrollerar alla entreprenörers och hantverkares bakgrund, referenser och kompetens. Allt för att du ska kunna vara säker på att de erbjudanden som du får in kommer från seriösa aktörer och innehåller relevanta priser.

Garage intill hus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.