Renovera källare: En komplett guide (pris, regler, tips)

 

Ska du renovera källare? I den här guiden berättar vi exakt vad du behöver veta om priser, regler, process, tidsåtgång, fallgropar och mycket mer. Missa inte de råd som garanterar ett framgångsrikt projekt.

Renovera källare

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och det är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Renovera källare? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Att bygga om en oinredd källare till ett bostadsutrymme är en smart lösning för att öka både boytan och bostadens värde. Den extra ytan kan antingen användas som ett extra rum eller separat lägenhet som sedan kan hyras ut. Det sistnämnda är ett relativt enkelt sätt att få ett extra tillskott i hushållskassan.

När man ska renovera källaren finns det många regler som man måste förhålla sig till och det ställs höga tekniska krav för att undvika framtida problem med fukt, röta, förhöjda radonhalter och andra skador på fastigheten. Vi rekommenderar därför att vända sig till professionella hantverkare för det mesta av arbetet. I den här artikeln kommer vi att ta upp vilka krav och regler som gäller samt hur du hittar rätt entreprenör för att renovera din källare. Vi ger dig även ovärderliga tips på hur du lyckas med din källarrenovering.

Vilka krav gäller om din källare inte redan är godkänd som bostadsutrymme? 

Vad behövs för att din källare ska kunna bli godkänd som bostadsutrymme? Enligt Boverket är det i grunden samma utformningskrav och tekniska egenskapskrav som gäller vid renovering som vid uppförande av nya byggnader. Hänsyn ska dock tas till byggnadens förutsättningar och ändringens omfattning. Vilka krav som gäller för just din bostad kan bero på vilken bostadstyp det är och vilken detaljplan som gäller i området. Läs mer om vad som gäller vid ändring av byggnad, och ta gärna kontakt med byggnadsnämnden i din kommun om du är tveksam om vad som gäller. 

De generella kraven gäller bland annat tekniska aspekter, inomhusmiljö och säkerhet. Den minsta takhöjden är till exempel 2,30 meter för ett horisontellt tak. En mindre yta av taket får understiga minimikravet på takhöjden men får inte vara lägre än 2,10 meter. Observera att kraven på takhöjd är minimikrav, det är alltså ingen nackdel om takhöjden blir högre, snarare kan det vara en fördel för inomhusklimatet i källaren då luften cirkulerar bättre i ett rum med större volym. Om du ändå måste bila upp källargrunden för att sänka golvnivån, kan du lika gärna gräva ut ordentligt och få en takhöjd som motsvarar den som finns i den övriga byggnaden. En högre takhöjd i källaren kan dessutom göra den lättare att hyra ut samt ge fastigheten ett lite högre värde vid en eventuell försäljning. 

Förutom kravet på takhöjd ställs det även krav på utrymningsvägar. Det ska finnas minst två utrymningsvägar per bostad och minst en per våningsplan (ska källaren hyras ut måste det alltså finnas två stycken). Förutom egen entré kan även fönster fungera som utrymningsväg. Då måste det vara öppningsbart utan nyckel och leda ut i det fria, samt ha en sammanlagd bredd på 1,5 meter. Bredden får samtidigt inte vara mindre än 0,5 meter och höjden mindre än 0,6 meter. Fönstrets underkant bör dessutom ligga högst 1,2 meter ovanför golvet, annars måste en plattform eller väggfast bänk monteras under fönstret så att den som måste nyttja utrymningsvägen kan ta sig ut utan hjälp av någon annan i bostaden eller räddningstjänsten. 

För att ett utrymme ska godkännas som bostad krävs det även tillgång till direkt dagsljus. Vid renovering krävs det generellt att åtminstone något rum eller någon avskiljbar del har tillgång till direkt solljus, men kraven kan som sagt variera beroende på byggnadens förutsättningar. Det är dock vanligt att fler än ett fönster slås upp då ett större dagsljusinsläpp ökar trivseln. 

Du måste även se till att rummet är tillräckligt isolerat och att ventilationen är anpassad för utrymmet. Det är alltid viktigt att ha en bra luftkvalitet och rummet bör kunna hålla en temperatur på minst 19 grader under vintermånaderna. 

Vid en källarrenovering kan kommunen även komma att kräva att det görs en radonmätning, eftersom källare är den delen av en bostad som är mest utsatt för radongenomträngning från den omgivande marken. Det är fastighetsägarens ansvar att undersöka att radonhalten inte är högre än 200 Bq/m3, och att vidta åtgärder om så är fallet. Mätningen i sig bör göras under en längre period, vanligtvis 2 månader och under vissa årstider. Med andra ord är det ett klokt drag att mäta radonhalten i bostaden så tidigt som möjligt så att du vet om du måste sätta upp en radonspärr eller ej. Tänker du hyra ut källaren är det ett krav på att kunna visa upp radonhalten för hyresgästen. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Hur gör man en bygglovsansökan till kommunen?

Renovering av källare kräver inte nödvändigtvis bygglov. Hör med din kommun vad som gäller. Men oavsett om renoveringen är lovpliktig eller kräver endast en anmälan måste du vänta in ett startbesked från byggnadsnämnden innan du påbörjar arbetet. Du måste även få ett slutbesked innan du kan ta utrymmet i bruk efter renoveringen. Ta hjälp av en arkitekt eller entreprenör för att färdigställa ansökan eller anmälan. Personen som tar över ansvaret för ansökan kan oftast med ett enkelt besök göra en utvärdering om huruvida källaren är lämplig att bygga om till bostadsutrymme eller inte. I vissa fall, särskilt när det gäller gamla hus, är källaren inte lämpad för en liknande renovering.

Som första steg är det därför klokt att själv undersöka om kraven på takhöjd, utrymningsvägar, fuktsäkring och ljusinsläpp är möjliga att uppfylla. 

Renovera källare? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Utvändigt grundarbete

Hur omfattande grundarbete du måste göra beror på vad som krävs för att få källaren godkänd som bostad. I många fall innebär sänkningen av golvet - för att uppnå rätt takhöjd - att dräneringen ligger för högt och läggas djupare. Om kraven på utrymningsvägar/fönster inte är uppfyllda måste man antingen schakta av terrängen eller gräva och gjuta ljusbrunnar, eller både och. 

En tilläggsisolering är ofta nödvändig eftersom källare är den del av byggnaden som är särskilt utsatt för fukt och röta. Av den anledningen är det också mycket viktig att dränering och tilläggsisolering blir utfört av professionella hantverkare. 

Många projekt inkluderar även bygge av en ny källartrappa eller kompletterande gjutning av grunden. Det innebär mycket betongarbete och för att få en exakt prisuppgift från entreprenören måste du tala om exakt vad som ska göras, både in- och utvändigt. 

Invändigt grundarbete

För att få den takhöjd som krävs enligt gällande regler, är den vanligaste åtgärder att bila upp det existerande golvet och gjuta ett nytt. Tänk igenom om du vill ha en takhöjd som ligger på minimikravet på 2,30 meter eller om du vill ha extra takhöjd. Priset för bilningsarbetet beror på hur mycket som ska bilas bort (det är inte ovanligt att priset baseras på volym). Du vill kanske även installera värmeslingor i källaren och isolera golvet ordentligt, något som bygger på golvets höjd med flera decimeter och inverkar därmed på takhöjden. Om din radonmätning visar att du behöver installera en radonspärr läggs även den under golvisoleringen i många fall. Det gäller alltså att ta med alla dessa inverkande faktorer i beräkningen för att bila upp golvet tillräckligt djupt för att uppnå den lagstadgade takhöjden. 

När man gräver ut golvet bör man alltid ta hänsyn till husets konstruktion och säkerställa att den inte försvagas. Ge dig inte in på jobbet själv om du inte har tillräcklig kunskap.  

Behöver du anlita hantverkare? Jämför offerter här.

Tekniskt arbete

När grundarbetet är slutfört kan det tekniska arbetet påbörjas. Stora delar av det här arbetet handlar om fast elinstallation för att förse utrymmet med eluttag och belysning, vilket kan endast göra av en certifierad elektriker. Om din källarrenovering omfattar badrum, kök eller våtutrymmen behöver du även anlita en VVS-montör för att arbetet ska utföras fackmannamässigt. Tänk på att badrum och kök är de utrymmen som kostar mest att bygga och kan därmed påverka budgeten avsevärt. Samtidigt är det den här typen av utrymmen som ger en bra värdeökning på fastigheten vid en husvärdering. 

Att säkerställa att ventilationen är tillräckligt bra och anpassad efter det som rummen ska användas till är en annan del av det tekniska arbetet. Såväl uppvärmningslösning, ventilation, elektricitet och rör finns i olika prisklasser och varierande kvalitet. Tänk igenom vilka behoven är och kom ihåg att hög kvalitet på såväl material som installationsarbete är viktigt för att säkerställa en varaktig värdeökning på fastigheten. 

När man gör en större renovering eller utbyggnad av källaren är det ett bra tillfälle att passa på att se över och eventuellt byta ut husets avloppssystem. Avloppsstammarna omfattar stamledning (det rör som kopplar din bostad till det kommunala systemet), avloppsrör (rören under huset) och vattenledningar (rören som går från källargolvet och vidare upp till de olika våningsplanen). Ett stambyte görs för att säkerställa rörens kvalitet och kapacitet och höja värdet på bostaden. Det är dessutom kostnadseffektivt att göra detta samtidigt som man ändå bilar upp golvet och gräver om dräneringen då en eventuell läcka kan ha förödande följder för din källare, och din plånbok. 

Inredning

När alla nödvändiga åtgärder för att få källaren godkänd som bostadsutrymme är genomförda är det dags för ytskitsarbetet som är ungefär det samma som vid en normal renovering. Du måste bestämma vilka material du vill använda i respektive rum och kommunicera detta till entreprenören i detaljprojekteringen. Det här är ett steg i projektet som innehåller många val och det finns alternativ i alla prisklasser och utföranden. Du måste ta ställning till allt från färg- och tapetval till parkett eller klinker som golvmaterial, och i tillägg till det all annan inredning. Som redan nämnts kan en inredningsarkitekt vara till stor nytta i detta skede. 

Hur organiserar du projektet?

Det är en rad olika hantverksområden involverade i en renovering av källare. Projektets komplexitet kräver en bra koordinering mellan de olika hantverkarna. Vår erfarenhet på Byggstart är att de flesta som renoverar källare väljer att kontraktera en totalentreprenör för projektet. Det innebär att du bara behöver hålla kontakten med ett företag och att det företaget har hela ansvaret för alla inblandade hantverkare. Alternativet är en delad entreprenad där du själv koordinerar hantverkarna och ser till att rätt person är på plats vid rätt tidpunkt. Det är ett krävande arbete att vara projektledare och något som vi inte rekommenderar om du inte har tidigare erfarenhet från projekt av samma karaktär. 

Ett alternativ är att dela upp projektet i två delar; det första för in- och utvändigt grundarbete samt betonggjutning, det andra för invändig inredning (ytskikt). Då kan du anlita en anläggningsentreprenör till den första delen och en entreprenör som är bra på invändig renovering till projektets andra del. 

Vill du ha offerter? Få anbud från flera kvalitetskontrollerade hantverkare här.

Vad kostar det att renovera källare?

Det finns en rad faktorer som inverkar på hur mycket källarrenoveringen kommer att kosta. Hur komplext det utvändiga grundarbetet är och hur mycket schaktning som krävs är parametrar som inverkar mycket på var slutpriset hamnar. Fuktsäkring och isolering av källare kan också vara ett komplicerat arbete beroende på markförhållandena och det är viktigt att anlita hantverkare som är specialiserade på just detta område för att säkerställa att det inte uppstår kostsamma fuktskador i framtiden. 

Byggstart har byggt upp en prisdatabas som är baserad på hundratals projekt som är utförda av de entreprenörer som ingår i vårt nätverk. Enligt våra uppgifter kostar en renovering av källare i snitt 12.000 kronor per kvadratmeter. 

Genomsnittspriset inkluderar arbets- och materialkostnader där moment som att lägga golv, dra om el, måla om och sätta upp gipsväggar, samt dränering och tilläggsisolering är inkluderat. Det är svårt at ge en uppskattning gällande hur mycket det kostar att bila ur källargolvet då det medför arbete i trånga utrymmen där maskiner inte kommer in. Önskar du att sänka bottenplattan kommer det krävas att kräva ner mer än bara den nivån som ska sänkas. Tillkommer gör kostnad där du önskar att sänka betongplattan, vilket kan variera mycket från projekt till projekt. Vanligtvis kan detta vara en stor kostnadspost.

Vill du ha en högre standard kan priset per kvadratmeter nå upp till 16.000 kronor, medan du med hjälp av kreativa lösningar och material med lite lägre kvalitet kan få ner slutpriset till 8000 kronor per kvadratmeter.  Önskar du bygga till ett nytt badrum i källaren bör du räkna in 150.000 - 200.000 kronor till din budget.

Läs gärna vår artikel om pris för renovering av källare, där vi mer detaljerat går igenom vad som reglerar priset och hur du kan göra en mer exakt beräkning på vad just ditt projekt kommer att kosta.

Tänk även på att ditt projekt kan ge rätt till rotavdrag.

Hur lång tid tar det att renovera källare?

Att renovera källare är ett relativt tidskrävande projekt. Arbetet med husets grundkonstruktion tar normalt sett 6 - 18 veckor, och det som påverkar tidsåtgången är bland annat hur gammal fastigheten är. Om den är äldre (uppförd före 1970) tar det utvändiga grundarbetet med att fuktsäkra källaren och tilläggsisolera i regel längre tid. Utöver det kan faktorer som inte går att påverka, exempelvis vädret, göra att arbetet tar längre tid att slutföra. 

8 tips för en lyckad källarrenovering:

  1. Ta reda på om projektet kräver bygglov eller anmälan.
  2. Ta kontakt med arkitekt eller entreprenör för att utarbeta ansökan eller anmälan.
  3. Skriv en detaljerad projektering för att få så precisa anbud som möjligt
  4. Begär alltid in minst två offerter när du ska hitta entreprenör. Tre offerter är tillräckligt om alla kommer från kvalitetssäkrade hantverkare. 
  5. Skriv ett juridiskt bindande kontrakt med entreprenören.
  6. Ta inte på dig för mycket av arbetet själv
  7. Gör en slutbesiktning innan du betalar slutfakturan till entreprenören 
  8. Se till att få all dokumentation från entreprenören när renoveringen är slutförd 

Hitta rätt entreprenör för att renovera din källare

När planeringen är klar och det är dags att kontakta en entreprenör för projektet är det klokt att se till att du väljer ett företag som har genomfört liknande projekt tidigare. Företaget måste även kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt pris och visa att de har ordning på sin ekonomi och alla erforderliga certifikat. 

På Byggstart har vi samlat kvalitetssäkrade entreprenörer och hantverksföretag på ett ställe för att det ska vara enkelt att välja rätt. Registrera gärna ditt projekt på Byggstart så tar vi kontakt med dig för en kort genomgång av projektet innan vi matchar det mot entreprenörer. 

Renovera källare? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.