Bygga garage: En komplett guide (pris, regler, tips)

 

Ska du bygga garage? I den här guiden berättar vi exakt vad du behöver veta om priser, regler, process, tidsåtgång, fallgropar och mycket mer. Missa inte de råd som garanterar ett framgångsrikt projekt.

Bygga garage

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och det är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Bygga garage? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Garaget är mer än bara ett skjul att ställa bilen i. Ett genomtänkt och välbyggt garage innebär en extra inomhusyta med potential att användas till en rad olika aktiviteter. Fokus för den här artikeln ligger på vägen till det perfekta garaget.

Monteringsfärdigt eller arkitektritat

Man kan dela in garage i två olika typer eller varianter. Den enklaste varianten är ett så kallat monteringsfärdigt garage, eller modulgarage. Vi talar då om standardgarage med mycket begränsade möjligheter till anpassning efter den specifika fastigheten. 

Just eftersom de monteringsfärdiga garagen består av standardmoduler är priset ofta relativt fördelaktigt. Vid beställningstillfället specificerar du storlek, taktyp samt ytterligare några parametrar. 

Leverantörerna av monteringsfärdiga garage står normalt sett inte för mark- och grundarbete. Som byggherre är detta alltså ett jobb som du själv får ombesörja. Mot pristillägg erbjuder många leverantörer i varje fall montering. Vill du själv stå för monteringen levereras allt material färdiganpassat, redo att sättas ihop.

Ett modulgarage är både enkelt och prisvärt, men det har uppenbara begränsningar vad gäller lokal anpassning. Vill man exempelvis ha direktåtkomst till garaget från bostaden, går det normalt sett inte att använda ett monteringsfärdigt garage. Inte heller om man vill ha en arkitektonisk stil som går hand-i-hand med övriga byggnader på tomten. 

För finesser som dessa behöver man vända blicken mot specialanpassade eller arkitektritade garage. Att bygga garage från grunden är normalt sett något mer kostsamt och tidskrävande, men så får du också ett garage som är precis som du vill ha det. Ett arkitektritat garage kan skräddarsys för att matcha både tomt och övrig bebyggelse, samt inkludera både praktiska och smarta funktioner och detaljer.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Vad kostar det att bygga garage?

Eftersom ett garage oftast är relativt enkelt i sin konstruktion är det också mindre kostsamt att bygga, jämfört med ett bostadshus. På Byggstart har vi skapat en databas med projekt som genomförts med hjälp av vår tjänst. På så vis har vi fått en bra överblick av kostnaderna i samband med olika bygg- och renoveringsprojekt. 

Kostnaderna för att bygga garage varierar stort, beroende på hur avancerat man vill ha det och de materialval man gör. Av vår data kan vi se att priset för ett garage börjar på omkring 5.500 kronor per kvadratmeter och sträcker sig uppemot det dubbla. 

Detta pris innefattar i stort sett alla kostnader som är kopplade till garageprojektet, även de inköp av material som du som kund gör på egen hand. Undantaget är eventuella kostnader för bygglov då dessa varierar mellan olika kommuner. Mindre, fristående garage kan i vissa fall också byggas utan bygglov genom att garaget uppförs enligt kriterierna för en så kallad friggebod eller ett attefallshus.

Kostnaden för ett monteringsfärdigt garage svarar mot den nedre delen av denna prisskala. 

Det är viktigt att ta med i beräkningarna att kostnaderna för mark- och grundarbete är desamma för båda garagetyperna. Dessa utgör omkring 10-20 % av totalpriset. 

Det som avgör om kostnaden för ditt garage landar på den övre eller nedre delen av prisskalan är de krav som du som byggherre sätter upp. Dina funktions- och materialval har stor betydelse för slutsumman. Andelen arbete som du kan utföra på egen hand har givetvis också påverkan på priset.

Vid byggprojekt i anslutning till befintlig byggnation kan du vara berättigad till rotavdrag för delar av hantverkskostnaderna. Här kan du läsa mer om vad som gäller för att man ska få göra avdraget.

Bygga garage? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Lönar det sig att bygga garage?

Kostnaderna för ett byggprojekt, oavsett om det är en utökning av boytan eller ett garage, bör alltid vägas mot bruksvärdet och eventuell värdeökning på fastigheten. 

Bruksvärdet hos ett garage är odiskutabelt och ett garage påverkar nästan alltid totalvärdet på bostaden i positiv riktning. Att ha ett garage ökar förvaringsutrymmet och gör nyttjandet av fastigheten mer effektiv. Utöver att det är en parkeringsplats för bilen kan garaget också fungera som redskapsbod, arbetsplats eller liknande.

Med få undantag genererar bostadshus med tillhörande garage ett högre pris vid försäljning. Det är alltså relativt lätt att räkna hem den investering som ett garagebygge innebär. När du bygger garage har du även stora möjligheter att påverka själva byggkostnaden inom ett flertal områden. 

Fördyrande faktorer är exempelvis installation av el och vatten. Detta är arbete som måste utföras av fackmän, men det behöver inte nödvändigtvis spräcka budgeten. 

Merkostnaden för att få tillgång till ström i garaget vägs snabbt upp, inte minst vid en eventuell försäljning, men också i form av komfort. 

Besparingar kopplade till byggnationen sker typiskt i form av kostnadsmedvetna inköp och egna arbetsinsatser i byggprojektet. Ytterligare ekonomiska fördelar kan uppnås genom en smart placering av garaget. Detta för att minska omfattningen av det mark- och grundarbete som krävs. Exempelvis är det väsentligt billigare att uppföra ett garage på existerande fundament jämfört med att börja helt från grunden. 

Behöver du anlita hantverkare? Jämför offerter här.

‍Projektförberedelser

Som med alla byggprojekt är planering och förberedelser A och O för ett lyckat garagebygge. Ju bättre överblick du har över arbetet som ska utföras, desto lättare är det att arbeta fram en rimlig budget och en relevant tidsplan. 

Det första du behöver bestämma dig för är om du ska ha ett monteringsfärdigt eller specialanpassat garage. På Byggstart kan du komma i kontakt med kompetenta entreprenörer med lång erfarenhet av konstruktion av specialanpassade garage. Beslutar du dig för ett monteringsfärdigt garage kontaktar du någon av leverantörerna direkt. 

Väljer du att köra på ett specialanpassat garage bör du i ett tidigt stadie ta in offerter från flera entreprenörer. Gå igenom projektet och var noga med att identifiera och lägga fram alla önskemål som driver extra kostnader, som el, vatten och direktanslutning till befintlig bostad. Kom ihåg att detta är funktionalitet som bara är möjlig att ha om du väljer att bygga ett specialanpassat garage. 

När man bygger ett specialanpassat garage krävs det normalt sett att man involverar en arkitekt. Detta möjliggör en utformning som både matchar funktionella och estetiska önskemål. En enhetlig bebyggelse på fastigheten förhöjer både det ekonomiska värdet och det visuella intrycket.

Behöver jag godkännande från kommunen?

Det finns flera faktorer som avgör om du behöver söka bygglov för ditt garagebygge. 

Mindre garage på upp till 25 kvadratmeter kan i vissa fall byggas utan bygglov. Detta om garaget uppförs enligt de kriterier och regler som gäller för en så kallad friggebod (max 15 kvm/3 m till taknock) eller ett attefallshus (max 25 kvm/4 m till taknock). Även om ett garage uppförs som ett attefallshus krävs dock anmälan till kommunen och ett startbesked innan man får dra igång sitt byggprojekt.

Friggebodar och attefallshus får inte byggas med direktåtkomst från bostadshuset, utan måste vara fristående. Här krävs dock ingen anmälan till kommunen innan byggstart.

Utöver dimensionerna på garaget finns det flera andra parametrar som gör att du kan behöva godkännande från kommun eller länsstyrelse, eller medgivande från grannar. Vid frågor eller tveksamheter bör du kontakta byggnadsnämnden i din kommun i ett så tidigt skede som möjligt. 

För garage på mer än 25 kvadratmeter krävs alltid bygglov.

Vill du ha offerter? Få anbud från flera kvalitetskontrollerade hantverkare här.

Hur lång tid tar det?

Jämfört med ett bostadshus är ett garage en väsentligt enklare typ av byggnad. Den begränsade storleken gör också att projektet fortskrider snabbare. 

I många fall är mark- och grundarbete de moment som kräver den största arbetsinsatsen och som tar längst tid. Valet av byggmaterial och övrig utformning spelar också roll för tidsåtgången. Själva konstruktionen av ett garage på trästomme tar inte så lång tid i sig.

I normalfallet kan man räkna med att få lägga 1-2 veckor på mark- och grundarbete, följt av 3-6 veckors snickeriarbete.

Hur bör arbetet läggas upp?

Svaret på frågeställningen beror på vilket av följande tre scenarion som gäller för ditt projekt: att du gör allt själv, att du gör en del själv eller att du lejer bort hela jobbet.

Vilket av dessa alternativ som du bör välja beror helt på dina preferenser, din kompetens, din ekonomi och din tid. Att bygga garage på egen hand kan ge stora besparingar, men du bör samtidigt vara beredd på att det eventuellt kan innebära jobb som är betydligt mer omfattande än det först ser ut att vara. 

Förutsatt att du inte valt ett modulgarage kan du vilja kontakta en arkitekt för att få hjälp med utformningen av byggritningarna. 

Kostnaden för att överlåta byggarbetet till en entreprenör kan mycket väl vara lägre än du kanske befarar. Det är absolut rekommenderat att du tar in minst en offert från en entreprenör innan du eventuellt bestämmer dig för att göra jobbet själv. Det innebär inga förpliktelser och det är inte osannolikt att du får en glad överraskning. 

Även om ett garage är en relativt enkel byggnad uppstår det inte sällan behov av specialistkompetenser. Vid installation av el och vatten är detta givet, men det kan även handla om exempelvis gjutnings- och dräneringsarbeten. Som med alla byggprojekt står valet mellan totalentreprenad och att ta in enskilda hantverkare för specifika jobb. 

En totalentreprenör har som uppdrag att leverera en nyckelfärdig byggnad, utan att du behöver tänka på de ingående momenten. Om du istället tar in enskilda hantverkare har du större kostnadskontroll och kan eventuellt få till en något lägre totalkostnad för projektet. Om du har som ambition att göra delar av arbetet själv kan det vara vettigt att leja ut enskilda moment till hantverkare längs vägen, i takt med att behoven uppstår. 

För att undvika att det uppstår missförstånd och meningsskiljaktigheter är det viktigt att du är tydlig mot involverade hantverkare, så att det är klart för alla vilka moment som du avser göra på egen hand. En av nackdelarna med att ta in arbetskraft fortlöpande är att tidsplaneringen blir komplex. Lite förenklat kan man säga att grunden behöver vara lagd innan de som ska resa takstolarna kommer. När hantverkare börjar behöva invänta varandra för att kunna komma igång med sina respektive moment riskerar detta att dra med sig en kostnadslavin - en sanning som gäller för alla byggprojekt. 

Sådana bekymmer slipper du om du väljer att anlita en totalentreprenör för hela uppdraget. Entreprenören har då det fulla ansvaret för all kommunikation och koordinering mellan de olika aktörerna, och du själv får en enda kontaktperson att förhålla dig till.

Vilket typ av kontrakt bör jag använda?

När du bestämt dig för en hantverkare behöver ni ingå avtal med varandra. Detta bör vara så detaljerat som möjligt och specificera både kostnader för ingående moment samt när arbetet ska ske. Det är extra viktigt att specificera tidsplanen om du lejer hantverkare för enskilda delar av byggprojektet. Avtalet blir då en sorts försäkran om att hantverkaren ska vara klar med jobbet i tid till nästa konstruktionssteg. 

Om man som byggherre planerar att utföra delar av arbetet är det viktigt att detta specificeras i kontraktet. Detsamma gäller om det är byggherren som ska stå för hela eller delar av materialanskaffningen. Det är sedan helt avgörande att leveranser och det egna arbetet följs upp för att arbetet ska kunna flyta på. Väljer du att överlåta uppdraget till en totalentreprenör bör ni avtala om fasta, regelbundna möten samt projektgenomgångar under arbetets gång. Som byggherre är det viktigt att du har en god överblick av progressen i byggprojektet, oavsett omfattning. 

Konsumentverket har utarbetat mallar för kontrakt med hantverkare och entreprenörer. Mallarna är både tydliga och enkla att använda, och utgör en bra grund för alla parter längs projektets gång. 

Ägna gärna lite tid tillsammans med entreprenören eller hantverkaren för en genomgång av kontraktet. Detta för att båda parter ska vara eniga om vad som avses med innehållet i det och hur arbetet ska utföras. Allt kommer att gå så mycket smidigare om eventuella frågetecken kan rätas ut redan innan projektet drar igång.

Kontraktet måste innehålla priser samt ange hur och när betalning ska ske. Vid mindre projekt är det vanligast att ersättningen betalas ut när arbetet är avslutat. I större projekt är det dock brukligt att avtala om delbetalningar under projektets gång, kopplat till att specifika konstruktionssteg är utförda. En bestämd andel av ersättningen hålls dock inne till dess att det hela uppdraget är klart och inspektion är utförd.

Hur hittar jag entreprenörer?

Oavsett om du väljer att köra totalentreprenad eller att leja enskilda hantverkare, är det helt avgörande för att byggprojektet ska lyckas att du väljer rätt folk till rätt uppdrag. 

Eftersom det är kostsamt med byggprojekt kan det vara frestande att hela tiden gå på lägsta pris. Detta kan dock vara en riskabel inställning. Dessvärre finns det en del oseriösa aktörer i byggbranschen och det kan vara dyrt att välja fel.

Du bör därför försäkra dig om att alla hantverkare som du tar in har en solid kompetens och goda referenser. Det är viktigt att hantverkarna har erfarenhet av att bygga just garage, eftersom det är ett garage och inget annat som du vill få uppfört. 

Genom att registrera ditt projekt på Byggstart kommer du i kontakt med entreprenörer och hantverkare som vi kvalitetssäkrat åt dig. Vi kontrollerar både kreditvärdighet, referenser, certifieringar och kommunikation innan vi kopplar samman hantverkaren med det enskilda projektet. Därmed kan du vara trygg med att de anbud som du får in är lämpliga att överväga för ditt projekt.

Processen med att hämta in offerter bör gärna ägnas en del tid. Det är ett kritiskt skede och det är viktigt att inte ta förhastade beslut. Det är rimligt att sätta av minst en månad till inhämtningen av anbud från olika entreprenörer och hantverkare. 

Nästa steg:

Entreprenörer

Hitta rätt entreprenör för jobbet

Bygga garage? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.