Grävning: En komplett guide (pris, regler, tips)

 

Ska du børja grävning? I den här guiden berättar vi exakt vad du behöver veta om priser, regler, process, tidsåtgång, fallgropar och mycket mer. Missa inte de råd som garanterar ett framgångsrikt projekt.

Grävning

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och det är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Grävning? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Arbete som utförs av en markentreprenör kan till exempel vara bortforsling av schaktmassor, dränering, färdigställande av tomter, planering och sprängning. De flesta byggprojekt omfattar någon form av grävning. Oavsett om du ska bygga ett hus eller realisera drömmen om en pool i trädgården måste du börja med att gräva. 

Hur mycket kostar det?

På Byggstart har vi utarbetat en prisdatabas som är baserad på slutsummor från ett stort antal projekt. Med hjälp av prisstatistiken ser vi att ett grävarbetet har ett genomsnittspris på cirka 950 kronor per timme. Var observant på att priset kan variera ganska mycket. I de fall där det behövs större maskiner för att utföra arbetet kan priset komma upp i 1.600 kronor per timme. I andra fall kan timpriset sjunka ner mot 700 kronor.

Det är inte möjligt att uppge ett exakt pris för ett grävningsarbete. Det är många faktorer som påverkar priset, bland annat vilken typ av grävarbete det handlar om. Här följer några exempel: 

 • Markarbete inför gjutning av hus- eller stuggrund: från 1.600 upp till 8.000 kronor per kvadratmeter
 • Dränering: från 3.000 till 5.500 kronor per löpmeter
 • Dikesgrävning: från 400 kronor per löpmeter
Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Vilka faktorer påverkar priset för grävning?

Kostnaden för markarbetet är i regel den största osäkerheten för byggherrar som ska bygga ett hus. Några avgörande faktorer är hur marken ser ut, hur mycket sten som måste brytas eller sprängas bort, hur mycket schaktmassor som måste forslas bort från tomten och vilken slags jordmån som tomten består av.

De geologiska förhållandena skiftar från tomt till tomt och av den anledningen kan även priset för samma arbete variera. Många grävföretag sätter priset med utgångspunkt i att markförhållandena är enkla men om det visar sig att arbetet blir mer komplicerat än beräknat kan priset bli betydligt högre än det uppskattade. 

En parameter som är svår att bedöma på förhand och som har stor inverkan på priset, är vilken jordmån som ligger dold under markytan. Är det en jordart eller markförhållanden som är svåra att arbeta med kan grävarbetet bli betydligt dyrare. Olika jordmåner kräver olika arbetsmetoder. I Sverige kan man stöta på berggrund, grus, lera, sandjord, trädrötter och andra massor.

Grävdjupet och mängden massa som ska schaktas bort inverkar också på priset. Du måste gräva djupare om du ska anlägga en pool än om du ska lägga dränering. Genom att gräva djupt ökar även arbetstiden för att forsla bort jord och annat avfall. 

Något som också inverkar på priset är hur långt från grävfirmans lokaler tomten ligger. Ju längre sträckan är desto mer får du betala företaget för att transportera de nödvändiga maskinerna till din tomt. 

Grävning? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Hur kan du spara pengar?

Här följer några tips som kan hjälpa dig att minska kostnaderna för ditt nästa grävarbete:

1. Röj själv upp på tomten. Man behöver inte vara professionell markentreprenör för att städa upp på platsen där det ska grävas. Ta bort alla fordon, trädgårdsverktyg och skräp så att grävmaskiner och övrig utrustning får plats. Förbered marken så mycket det går så att den klarar av den vikt som maskinerna som kommer har. Ta hjälp av markentreprenören för att märka ut var det ska grävas.  

2. Kör inte bort matjord. Om du behåller jorden som grävs bort kan du använda den senare. Det bästa sättet att uppnå balans i trädgården är genom att använda den jord som redan finns på tomten. Då behöver du heller inte köra bort en massa jord eller köpa ny senare. 

3. Om du har många träd på tomten kan du prova att sälja några av dem som ved. Har du tur kan du hitta någon som är villig att ta ner träden utan någon betalning. 

4. Om förhållandena tillåter det kan du genomföra projektet utanför högsäsong. Det kan vara möjligt att få ett lite lägre pris under vinterhalvåret när markentreprenören i regel har lite mindre att göra.

5. Begär in flera anbud. Konkurrens ger i regel ett bättre pris. 

Vill du begära in anbud för projektet? Ta emot upp till tre förbehållslösa offerter genom att gå vidare till Byggstart.

Behöver du anlita hantverkare? Jämför offerter här.

Vad är det som gömmer sig under markytan?

Det kan finnas mycket under markytan som gör att grävningen både blir farlig och svår att utföra. Förbered dig därför alltid ordentligt innan du påbörjar arbetet. Att bara titta på markytan ger ingen information om vad som egentligen döljer sig därunder. 

I Sverige finns det tiotals miljoner kilometer med kablar. Att kapa sådan ledningar av misstag kan vara livsfarligt. Det kan även få stora ekonomiska konsekvenser. 

El- och fiberledningar finns nergrävda på olika ställen och det är antingen företag eller kommunen som äger de olika ledningsnäten. Som tur är behöver du inte längre kontakta varje instans för sig. Geomatikk har en landstäckande tjänst för ledningsanvisning. På ledningskollen.se kan du få en översikt över vilka nätägare som har infrastruktur i närheten av din tomt.

Om du misstänker att marken där du ska gräva är förorenad ska du kontakta Länsstyrelsen för att ta reda på om de har mer information om marken och om den är registrerad som förorenad eller med misstanke om förorening sedan tidigare. 

Fornminnen kan sätta stopp för markarbetet

Om det finns skyddade fornlämningar där du ska gräva kommer det att sätta stopp för projektet. Du kan ta reda på om det finns fornlämningar i närheten eller om marken på din tomt är skyddad genom att kontakta Länsstyrelsen. Du kan även använda dig av databasen Fornsök som drivs av Riksantikvarieämbetet. I databasen finns alla kända fornlämningar och fornfynd i Sverige registrerade. Det är förbjudet att genomföra några som helst åtgärder som kan skada, förstöra, flytta, förändra, täcka över, dölja eller på annat sätt skada registrerade fornminnen. Du får heller inte gräva ut ett fornfynd på egen hand. Alla fornminnen och fornfynd, dokumenterade så väl som ännu inte upptäckta, skyddas av kulturmiljölagen och om du bryter mot den kan du åtalas och bli dömd till böter eller fängelse. Ifall du har ett registrerat kulturminne på din tomt, eller upptäcker ett när du gräver, kan du ansöka hos Länsstyrelsen om att få det flyttat eller att täcka över det. 

Är marken bra?

Markförhållandena varierar från egendom till egendom. Berggrund, lera och sand kan göra att det blir svårt att gräva och därmed blir projektet även dyrare. Särskilt dyrt är det att spränga bort stora stenblock eller berggrund. Av den anledningen är det ett klokt drag att göra en geoteknisk undersökning för att kartlägga markförhållandena. Du ska helst göra det innan du köper tomten. En geoteknisk undersökning är dock dyr att utföra, men om kommunen eller andra byggherrar redan har genomfört en geoteknisk undersökning kan du spara mycket pengar genom att använda den istället. 

Det är inte helt ovanligt att det uppstår en eller flera konflikter mellan dig och entreprenören om du som byggherre inte har tagit hänsyn till och räknat med att det kan finnas risk för svåra markförhållanden. I värsta fall kan det uppstå kraftiga förseningar, budgeten överskrids och kontrakt bryts. Många av de problemen kan undvikas om du låter göra eller tar del av en befintlig geoteknisk undersökning.

Måste du söka om bygglov för att få gräva?

Innan du startar upp arbetet med att gräva är det viktigt att du tar reda på om det finns en kommunal detaljplan för området. Om du planerar att utföra markarbete på en tomt som inte är reglerad i detaljplanen måste du först ansöka om dispens hos kommunen. 

De flesta grävarbeten är en del av ett större byggprojekt. Med undantag för enstaka mindre byggprojekt som inte är bygglovspliktiga, måste du enligt plan- och bygglagen ansöka om bygglov hos kommunen.

Gräver du till exempel ut för en pool måste du först ansöka om bygglov hos kommunen. Ansökan är ett ganska komplicerat arbete med många lagar och regler att förhålla sig till och därför lönar det sig att anlita en projektör som ansöker om bygglov för din räkning. 

Mindre byggprojekt kan under vissa förutsättningar utföras utan bygglov. Du kan till exempel sätta upp en friggebod eller annan komplementbyggnad med en maximal area på 15 kvadratmeter utan att ansöka om bygglov. 

Om du ska gräva på eller i närheten av mark som ägs av kommunen måste du ansöka om marklov hos kommunen innan du påbörjar arbetet. Reglerna gällande grävning på privat mark kan skilja sig från kommun till kommun så för att vara på den säkra sidan är det en rekommendation att du kontaktar kommunen som du bor i för exakt information.

För vilka åtgärder behöver du ansöka om marklov när du vill ändra terrängen på tomten?

Det är inte bara när du bygger hus eller andra byggnader som du kan behöva avlägsna jord och stenar för att kunna bygga. Har du en tomt som sluttar mycket, vilket gör det svårt att utföra underhåll på huset eller anlägga en lättskött trädgård, kan det vara en bra idé att jämna ut marken. Dessa åtgärder kräver att du ansöker om marklov om tomten ligger inom detaljplanerat område. Ligger din tomt betydligt lägre än grannarnas och utsätts för stora mängder vatten när det regnar, kan du fylla upp tomten till det som kallas för plusnivå och då krävs det inget marklov. Vill du höja tomten till en nivå som överstiger plusnivån måste du ansöka om marklov. Om du är osäker på vad som gäller kan du kontakta en bygg- och marklovshandläggare i kommunen.

Följande åtgärder kräver inte marklov:

 • Ändring av marknivån upp till de föreskrivna plushöjderna
 • Om det står inskrivet i den kommunala detaljplanen att schaktning eller fyllning är undantaget kravet på marklov

Enligt plan och bygglagen ska marklov ges om åtgärden inte strider mot följande:

 • inte strider mot områdesbestämmelserna
 • inte hindrar eller gör det svårt att använda området för bebyggelse
 • inte medför olägenheter vid användningen av anläggningar som har krav på skydds- eller säkerhetsområden
 • inte medför störningar eller betydande olägenhet/olägenheter för omgivningen
 • uppfyller kraven i 2 kap. PBL i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelserna
 • uppfyller kraven på tomter, allmänna platser och andra områden i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelserna

Om du är osäker på vad du får lov att göra på tomten och vad som kräver marklov, kontakta den aktuella kommunens byggnadsnämnd. Du har alltid rätt att få en marklovsansökan prövad även om det inte krävs ett marklov för den aktuella åtgärden. Varje enskild kommun kan ha egna regler och därför är det klokt att ta kontakt med kommunen innan grävarbetet påbörjas. Gör du en felbedömning och bryter mot lagen riskerar du att ditt bygge klassas som svartbygge och du kan då bli bötfälld.

Det är ägaren till tomten som är ansvarig för att alla lagar och regler efterlevs. Därför är det viktigt att du, eventuellt i samråd med en konsult, sätter dig in i reglerna som gäller i samband med grävarbeten, oavsett om det handlar om större eller mindre projekt.

Vilka regler gäller för en stödmur?

När du vidtar åtgärder för att jämna ut en sluttande tomt är du som tomtägare även ansvarig för att se till att säkringen i slänten mellan din och grannens tomt är tillräcklig och förhindrar att jorden rasar. För att göra det är det i regel nödvändigt att anlägga en stödmur. 

Eftersom ordet mur inte är definierat i plan- och bygglagen är det upp till varje enskild kommun att i detaljplanen reglera vilka mått som gäller samt om en stödmur omfattas av samma regelverk som en mur eller ej. För att få reda på vad som gäller för din tomt måste du alltså kontakt den kommun som du bor i. I regel kan du hitta uppgifterna på kommunens hemsida. 

Vill du ha ett anbud på arbetet? Ta emot upp till tre förbehållslösa offerter på Byggstart.

Vill du ha offerter? Få anbud från flera kvalitetskontrollerade hantverkare här.

Låt professionella hantverkare göra arbetet

Grävarbeten inkluderar ofta kunskap från flera olika fackområden, till exempel geologi- och ingenjörsområdet.

Själva arbetet kräver tung utrustning och fordon som grävmaskiner och lastbil. Att använda felaktig eller bristfällig utrustning i kombination med oerfarna maskinister kan få allvarliga konsekvenser. Det är mycket som kan gå fel i samband med ett schaktningsarbete.

Grävning är med andra ord inte ett arbete som ska utföras av någon som inte har fackkunskap. 

Hur väljer du rätt grävfirma?

Du bör välja ett företag som har bred och lång erfarenhet av liknande projekt och som har den nödvändiga utrustningen. Att välja en markentreprenör som bara har utfört ett fåtal mindre arbeten kan vara riskabelt. 

Det kan vara en fördel att leta efter en grävfirma som har varit i branschen i många år. Det är en bra indikator på att företaget är pålitligt och har den kompetens som krävs. 

Begär in anbud från tre markentreprenörer och be dem att lämna ett skriftligt anbud där det arbete som offerten omfattar samt det pris som de begär för att utföra arbetet framgår tydligt. Bjud in en av företagets anställda för att göra en bedömning av området som du vill ha grävarbetet utfört på. Det är särskilt viktigt att göra i de fall som det handlar om ett större och mer omfattande arbete. 

Byggstart har vi samlat kvalitetssäkrade entreprenörer och hantverksfirmor på ett och samma ställe, allt för att det ska bli enklare för dig att välja ett bra företag. Om du registrerar ditt projekt hos oss blir du matchad mot entreprenörer som har den erfarenhet och kompetens som krävs för att utföra grävarbetet. Det är kostnadsfritt för dig som byggherre att använda tjänsten och du förbinder dig inte till någonting genom att göra det. De offerter som du tar emot är helt utan förbehåll.

Grävning? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.