Garage intill hus: En komplett guide (priser, regler, process)

 

Ska du bygga garage inntil hus? I den här guiden berättar vi exakt vad du behöver veta om priser, regler, process, tidsåtgång, fallgropar och mycket mer. Missa inte de råd som garanterar ett framgångsrikt projekt.

Garage intill hus

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och det är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Garage intill hus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

När du ska bygga garage kanske du –  i likhet med många andra, vill göra det som en tillbyggnad till bostadshuset. Gör man detta öppnar det upp för en betydligt mer effektiv användning av garagebyggnaden. I den här artikeln går vi igenom de viktigaste aspekterna med att bygga garage intill huset, så att du kan vara ordentligt förberedd innan du drar igång ditt byggprojekt.

Intilliggande eller fristående garage

Vi delar upp garage i två grundläggande typer – fristående och intilliggande. Ett fristående garage utgör en byggnad som står på egen grund och är en separat konstruktion. Som utgångsläge behöver man inte söka bygglov för ett fristående garage på upp till 25 kvadratmeter. Detta förutsätter dock att garaget kan klassificeras som ett attefallshus, avseende dimensioner, placering och användning. För övrigt gäller då att det inte redan står attefallshus på tomten som gör att den sammanlagda ytan överstiger 25 kvadratmeter. Det finns dock ytterligare regler samt lokala avvikelser, i form av utökad eller minskad lovplikt. Även i det fall som man ska bygga ett litet, fristående garage är det därför bäst att förhöra sig om förutsättningarna hos kommunens byggnadsnämnd.

Ett garage som utgör en sammanhängande del med bostadshuset räknas som en tillbyggnad. Av den anledningen kan du räkna med att behöva söka bygglov för ett intilliggande garage – möjligtvis undantaget det fall som du endast är intresserad av exempelvis en carport på maximalt 15 kvadratmeter. På statliga Boverket hittar man de generella regler som gäller för tillbyggnation. Då det finns kommunala variationer, och då situationen kring just ditt garageprojekt kan utlösa lovplikt av annan anledning, bör man dock alltid kontakta byggnadsnämnden i kommunen för att försäkra sig om vad som gäller. Detta bör göras i ett tidigt skede i och med att krav på bygglov kan få påverkan på både utformning, tidsplan och kostnadsbild.

Till skillnad från ett fristående garage behöver man skräddarsy ett garage med direktanslutning till bostadshuset. Ingen leverantörer av monteringsfärdiga garage erbjuder sådana garage. Detta gör att kostnaden och komplexiteten ökar när man bygger garage intill hus. Detta kanske låter lite märkligt om man beaktar att man faktiskt reser en vägg mindre än vid en fristående byggnad, men en tillbyggnad omfattas av ett annat regelverk än en fristående byggnad. Det som i slutänden gör ett intilliggande garage värt mödan är att du får ett garage som är både visuellt och fysiskt integrerat med din bostad.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Vad kostar det att bygga garage intill huset?

En garagetillbyggnad är i de flesta fall ett relativt okomplicerat bygge. Att garaget ska byggas intill en befintlig bostad innebär att det ställs något striktare krav på byggmaterialet än för en fristående byggnad. Detta medför en något högre kostnad. 

Byggstart har vi skapat en databas utifrån de anbud som våra kunder fått in från entreprenörer och hantverkare i vårt nätverk. Baserat på denna data kan vi dra slutsatsen att ett garage som inte är ett standardiserat modulbygge landar på mellan 5.500 kr per kvadratmeter och uppåt, till omkring 12.000 kr. Priserna varierar utifrån materialval och komplexitet. För att bygga ett garage med direktanslutning till bostadshuset får man alltså räkna med ett kvadratmeterpris i den övre delen av denna skala. 

Monteringsfärdiga garage är normalt sett något billigare än specialbyggda, men eftersom de inte kan nyttjas för det här specifika ändamålet går vi inte närmare in på den typen av garagebyggnader. 

Som byggherre har du stora möjligheter att påverka slutsumman för ditt garageprojekt. När du bygger garage intill huset kan du både göra besparingar genom eget arbete och i form av smarta materialinköp. 

Tänk på att undersöka om du är berättigad rotavdrag för arbetskostnaderna inom ditt tillbyggnadsprojekt.

Är det lönsamt att bygga garage?

Ett 25 kvadratmeter stort garage kostar enligt våra schabloner från omkring 120.000 kr och uppåt, med alla utgifter inkluderat. För de allra flesta är detta en betydande utgift. Även om du pytsar in en betydande arbetsinsats i bygget och gör kostnadsmedvetna val av material är det ingen tvekan om att en garagetillbyggnad är ett kostsamt företagande.

Lyckligtvis kommer byggnationen av ett garage intill bostadshuset kunna ge en avsevärd ökning av värdet på din bostad. Garaget har såklart även ett stort bruksvärde i din vardag, och direktåtkomsten till huset gör hela boendet mer tilltalande. Förutom nyttan med att ha en dedikerad parkering, möjliggör ett garage av den här typen att man kan få extra förvaringsutrymme och kanske även ett arbetsrum eller liknande. För att summera bilden kan man sluta sig till att de allra flesta kommer uppleva att investeringen i ett garage intill huset är värd varrenda krona. 

Som tidigare nämnts så finns det många saker som du som byggherre kan göra för att hålla kostnaderna nere vid ett garagebygge. Ett mer omfattande egenarbete och en god planering drar ner totalpriset, medan tekniska finesser drar upp det. Fördyrande parametrar kan vara installation av el och vatten. Samtidigt blir sannolikt de här kostnaderna lägre när man bygger garage intill hus, än för en fristående garagebyggnad som är placerad en bit ifrån. Placering i förhållande till den befintliga byggnaden och elskåpet påverkar så klart kostnadsbilden i viss omfattning. 

Garage intill hus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Vilka förberedelser krävs från mig?

Det viktigaste vid alla former av byggprojekt – oavsett om det är litet, stort, enkelt eller komplicerat, är att förbereda sig väl och dra upp en rimlig plan.

Det första som du behöver besluta dig för är placeringen av garaget i förhållande till bostadshuset. I många fall finns det inte så många rimliga alternativ, men platsen som du väljer för ditt garage kommer att ha betydelse för projektets komplexitet och tillbyggnadens utformning. Placeringen kommer också påverka vilket mark- och grundarbete som kommer att krävas. Behövs det sprängas bort berg eller göras andra anpassningar så påverkar det naturligtvis både kostnader och projekttid. Den här typen av arbete tar gärna lite tid och behöver planeras väl.

För att få upp ett garage med direktanslutning till bostadshuset behöver du bygga ett specialanpassat garage. Detta betyder att man i nästan alla fall behöver kontakta en arkitekt för att arbeta fram ett garage som fungerar tillsammans med övrig bebyggelse på tomten. Det faktum att du vid en framtida försäljning kan hänvisa till ett “arkitektritat garage” är en parameter som kan ge extra skjuts till en eventuell budgivning. 

Via Byggstart kan du komma i kontakt med erfarna entreprenörer som kan hjälpa dig med ditt projekt. Du bör reservera gott om tid för inhämtning av offerter. Detta är tid som du sparar in i ett senare skede, genom en minskad risk att det uppstår problem under själva byggtiden.

Behöver du anlita hantverkare? Jämför offerter här.

Måste jag ansöka om bygglov?

I de allra flesta fall krävs det att du söker bygglov för garage med direktanslutning till bostadshuset, ibland även grannarnas godkännande. Det är endast tillbyggnader upp till 15 kvadratmeter som generellt sett är undantagna lovplikten. Fristående garage på upp till 25 kvadratmeter kan ofta byggas som attefallshus utan bygglov. Vad som gäller för ett specifikt projekt är dock inte alltid så lätt att bena ut på egen hand – det kan exempelvis finnas kommunala utökningar och inskränkningar av lovplikten.

Det finns stränga krav på brandskydd i samband med att man bygger garage intill hus. Den brandklassning som gäller för garage som ligger närmare än åtta meter från bostadshuset har beteckningen EI30, alternativt REI60 om garagebyggnaden är i två plan. Bland annat innebär klassningen att antingen garageväggen, alternativt den av bostadshusets ytterväggar som vetter mot garaget, behöver konstrueras på ett sådant sätt att den tål att stå emot brand i 30 respektive 60 minuter. 

För att det inte ska kunna läcka in giftiga gaser i bostadshuset ställs det även krav på att skiljeväggen mellan garaget och huset ska vara lufttät. Dörren in till bostaden får inte heller gå in till ett rum där man avser att vistas, utan leda till en hall, grovkök eller liknande. Arkitekten som du involverar i ditt projekt kommer att kunna ge dig en exakt guidning här.

De strikta riktlinjerna kommer av att det vid brand i en bil snabbt kan bli en mycket omfattande rökutveckling, vilket kan innebära stor fara för personer som vistas i närheten. Skulle garaget ligga i omedelbar anslutning till ett sovrum hade utgången vid en sådan händelse vara direkt dödlig. 

Sammantaget gör detta att du behöver förbereda dig för att behöva söka bygglov hos kommunen, samt möjligen även för inhämtande av godkännande från grannar. En sådan ansökan tar i normalfallet upp till tio veckor, så det är viktigt att göra det tidigt. Skulle du leja ut hela projektet till en entreprenörsfirma så kan också de hjälpa dig med ansökningsprocessen. 

Hur lång tid tar bygget?

Att bygga garage är vanligtvis inte särskilt komplicerat. Totalt sett kan man räkna med att kunna genomföra projektet på 1–2 månader – grävning, grundarbete och elinstallation inkluderat. Även om det är en relativt enkelt sak att få upp ett garage intill huset, så krävs det lite mer förarbete jämfört med ett fristående garage. Detta beror till stor del på anpassningen till det befintliga bostadshuset. Då den här typen av projekt i de flesta fall kräver att man involverar en arkitekt behöver man räkna med lite extra ledtid innan själva konstruktionen kan påbörjas.

Vill du ha offerter? Få anbud från flera kvalitetskontrollerade hantverkare här.

Hur bör man organisera arbetet? 

Det varierar från projekt till projekt, samt vad som är det bästa sättet att utföra arbetet på. Till stor del handlar detta om din egen kompetens samt hur mycket tid du har att investera i bygget. Dessvärre är det många som har svidande erfarenheter av att dra igång ett byggprojekt som man sedan inte riktigt kan ta i hamn som tänkt. Eftersom ett garagebygge lätt kan ge sken av att vara ett behändigt, litet projekt, så är det inte sällan som man övervärderar hur långt de egna insatserna räcker. 

När det gäller egen tid och egen kompetens gäller det att man är realistisk. Givetvis kan det vara frestande att bygga garaget helt på egen hand, men har du verkligen tillräckligt med tid och kunskap? Att behöva leta upp byggproffs efter att man själv misslyckats kan vara både kostsamt och tidskrävande. 

Med hjälp av Byggstart kan du hämta in anbud från flera entreprenörer och hantverkare, för hela eller delar av jobbet – kostnadsfritt och utan förpliktelser. 

Om du beslutat dig för att leja ut arbetet behöver du också ta ställning till om du vill överlåta alltihop till en totalentreprenör eller om du vill styra projektet själv. I fallet med det första alternativet utför entreprenören allt, från start till mål, och koordinerar arbetet som utförs av både egna hantverkare och underentreprenörer. Givetvis tar entreprenören betalt för tjänsten, men samtidigt slipper du att lägga tid och energi på projektet. Ska du själv agera projektledare är det viktigt att du har full koll på byggprocessen, så att du inte riskerar att stå med fördyrande förseningar och problem.

Oavsett om du väljer totalentreprenad eller gör koordineringsarbetet själv lönar det sig att hålla sig tätt inpå projektet längs vägen. Se till att du har daglig kontakt med entreprenör eller hantverkare för att försäkra dig om att progressen inom projektet svarar mot tidsplanen. Detta är enklare när man bygger garage än vid exempelvis ett större renoveringsarbete i hemmet, eftersom man i de allra flesta fall bor på samma plats som garaget uppförs.

Vilken entreprenör ska jag välja?

Vi på Byggstart kontrollerar både kreditvärdighet, referenser samt eventuella tillstånd enskilda hantverkare har. Det betyder att du kan vara säker på att de hantverkare som förser dig med anbud går i god för en hög kvalitet. 

Det som slutligen bör avgöra ditt val är att du litar på och känner dig trygg i kommunikationen med entreprenören. Med personer som ska arbeta tätt inpå ens hem är det viktigt att man kan ha en god relation och att man litar på varandra. 

Inhämtningen av offerter tar tid. Sätt av minst tre veckor för anbudsprocessen.

Vilken sorts kontrakt bör jag använda?

Även om du känner dig nöjd och trygg med valet av hantverkare är det av största vikt att man får ett detaljerat och välformulerat skriftligt kontrakt på plats. 

Muntliga avtal kan snabbt resultera i missförstånd och onödigt krångel. För båda parter är det därför viktigt att ni investerar lite tid i att utforma kontraktet på ett sådan sätt att ni båda är eniga om innehållet. 

Hos Konsumentverket hittar du kontraktsmallar som är lämpliga för inköp av tjänster från hantverkare och entreprenörer. Mallarna är enkla att förstå och använda för båda parter, och många hantverkare har tidigare erfarenhet av att använda just dessa mallar. 

Ett kontrakt ska som ett minimum omfatta avtalat pris och tidsramar. För båda parter är det också bra om man lägger in deadlines för enskilda byggmoment. På så vis har alla inblandade en bra översikt av genomförandeplanen. 

Om du som byggherre har tänkt att utföra delar av arbetet själv bör detta specificeras i avtalet med entreprenören. Egenarbete kan annars medföra förvirring och missförstånd. Vid eget arbete är det viktigt att du håller dig till tidsplanen och färdigställer dina moment i tid. För att undvika förseningar och fördyringar behöver du vara lika noggrann med dina egna deadlines som med entreprenörens. 

Efter slutfört arbetet genomför ni en gemensam besiktning av bygget och går igenom de olika delarna av det arbete som är utfört. Skulle fel eller brister upptäckas så bör dessa åtgärdas innan den slutgiltiga delen av kontraktsbeloppet betalas ut.

Garage intill hus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.