Fasadrenovering: En komplett guide (pris, regler, tips)

 

Ska du renovera fasaden? I den här guiden berättar vi exakt vad du behöver veta om priser, regler, process, tidsåtgång, fallgropar och mycket mer. Missa inte de råd som garanterar ett framgångsrikt projekt.

Fasadrenovering

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och det är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Fasadrenovering? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fasadrenovering är ett brett begrepp som omfattar en rad olika arbeten som utförs på flera olika typer av fasader. Man pratar om fasadrenovering oavsett om man gör arbeten med tegel, betong eller trä, och även på putsade fasader. Om man upptäcker skador och slitage på fasaden bör man åtgärda dessa så snart som möjligt. Om dessa skador inte åtgärdas kan de leda till allvarliga skador såsom fukt och röta i isoleringen som ligger inuti väggarna.

I den här artikeln har vi samlat information om allt du behöver veta om fasadrenovering. Du kan bland annat läsa om vilka utmaningar man kan förvänta sig när man ska ta sig an ett sådant projekt, vilka priser projektet brukar landa på samt hur man går tillväga för att komma igång. Vi ger dig även tips på hur du hittar rätt entreprenör för jobbet.

Varför ska man renovera fasaden?

Vanligtvis brukar man utföra en fasadrenovering i samband med att man upptäcker skador och slitage på fasaden. Som tidigare nämndes så bör man renovera fasaden så fort man upptäcker dessa skador. Skjuter man på det så kan det få allvarliga konsekvenser för huset och de som bor där. Lösa delar kan ramla ner och skada folk, sättningsskador kan uppstå, och fukt och röta kan sprida sig i konstruktionen. Av den här anledningen bör du se över fasaden med jämna mellanrum och kolla efter sprickor och dylikt.

För byggnader i tegelsten kan tecken på fasadskador ses i form av sprickor, urlakning, saltutslag eller att murbruket mellan tegelstenarna är smuligt och eroderar. För byggnader som täcks av murputs visar sig skador i form av sprickor, missfärgningar och urlakning. Även om man inte hittar några skador på fasaden så kan det ändock löna sig att utföra underhåll. Det kan exempelvis innebära att man tvättar fasaden eller ser över stuprännor för läckage. För fasader där det endast uppstått mindre skador brukar det räcka med att man åtgärdar dessa skador lokalt.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Vilka typer av fasadrenoveringar finns det?

Den mest omfattande typen av fasadrenoveringar är en ytvändig totalrenovering. Detta innebär ofta att den befintliga fasaden tas bort så att man kan sätta på en ny fasadbeklädnad. För byggnader i trä innebär detta att man byter paneler, och man brukar då även passa på att tilläggsisolera om det inte redan är gjort. För byggnader med en fasad av murputs eller tegelsten så lägger man ny puts eller nytt murbruk, och eventuellt byter man ut vissa stenar i tegelstensväggen.

Om det bara är delar av fasaden som blivit slitna kan det räcka att bara reparera de skadade områdena. Detta innebär betydligt mindre jobb, men för att reparationen ska smälta in med resten av fasaden rent visuellt behöver man skickliga hantverkare som vet hur man kan få ett reparationsarbete att se “åldrat” ut. I vissa fall räcker det att man målar det renoverade partiet, men allt som oftast måste hela fasaden målas om för ett enhetligt uttryck. Detta gäller både för putsade fasader, tegelfasader och träbyggnader.

En mindre omfattande variant av underhåll är att man tvättar fasaden. Då tar man bort smuts, alger och mossa som tär på ytskiktet över tid. När man tvättar fasaden blir den naturligtvis också ren, vilket ger ett fräschare utseende. Detta är en väldigt enkel åtgärd som alltid har en positiv effekt, oavsett vilken fasad man har.

Behöver du hantverkare? Jämför anbud här

Få flera anbud från kvalificerade hantverkare via Byggstart

Fasadrenovering? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Vad kostar en fasadrenovering?

Baserat på projekt som genomförts via vår portal har vi på Byggstart tagit fram en prisdatabas för att kunna ge dig en indikation på vad kostnaden för olika typer av projekt brukar ligga på. I och med att begreppet fasadrenovering innefattar många olika åtgärder så råder det rimligen stora variationer mellan priserna. För fasadrenovering med murputs ser vi att priset brukar ligga mellan 1.500 kr och 3.000 kr per kvadratmeter väggyta. De flesta projekt hamnar dock någonstans i mitten av det här intervallet. Snittpriset ligger på cirka 2.000 kr/m2 väggyta.

För byggnader med träfasad blir det något dyrare. Här ser vi att de flesta projekt hamnar mellan 1.400 kr och 2.500 kr per kvadratmeter väggyta, och snittpriset ligger på runt 1.600 kr/m2. Läs mer om priset på att byta ytterpanel.

Dessa priser inkluderar alla material- och arbetskostnader, men de täcker inte avgifter för ett eventuellt bygglov. Längre ner i artikeln kan du läsa mer om vad som påverkar priset när man ska renovera fasaden.

Hur gör man en bra budgetering?

För alla större byggprojekt är det viktigt att du stämmer möte med banken tidigt så att du vet hur mycket du kan spendera på projektet. Kom ihåg att du bör avsätta mellan 10 och 20 % av den total budgeten till oförutsedda kostnader. Detta gäller särskilt för äldre byggnader då det är vanligare att man hittar skador och brister som måste åtgärdas när man tar bort den gamla beklädnaden. Man kan exempelvis upptäcka att isoleringen eller vindpappen har gjort sitt, och då måste man lägga nytt innan man kan sätta på en ny beklädnad.

Under projektets gång bör du inte betala för arbete som inte har blivit utfört ännu. Det är praxis inom renoveringsprojekt.

Behöver du anlita hantverkare? Jämför offerter här.

Vad driver upp priset vid en fasadrenovering?

Byggnadens storlek är det som har störst inverkan på priset. Samtidigt så har större byggnader ofta ett lägre pris per kvadratmeter. Detta beror på att de fasta utgifterna förblir desamma oavsett om byggnaden är stor eller liten.

I tillägg till storleken så har även husets aktuella skick mycket att säga om priset. En fasad som bara behöver renoveras på enstaka ställen blir naturligtvis billigare att ta sig an än om man måste byta ut hela fasaden. Därför lönar det sig att reparera skador och slitage så fort man upptäcker dem.

Priset påverkas även av tomtens och husets framkomlighet. För större hus behöver man sätta upp byggställningar, och om tomten sluttar kan det vara svårt att få dessa på plats. Det är ganska vanligt att montering och hyra för byggställningar utgör 25 % av totalkostnaden vid en fasadrenovering. Det finns inte mycket man kan göra för att påverka framkomligheten, så denna utgift måste man bara acceptera.

Slutkostnaden påverkas också av hur mycket arbete du ska utföra i samband med fasadrenoveringen. Många passar på att tilläggsisolera när man ändå tar bort den gamla beklädnaden, och det kan även vara aktuellt att byta ut fönster och dörrar. Kostnaden för dessa åtgärder har inte inkluderats i snittpriserna som angavs ovan. Om ditt hus har ett särskilt kulturhistoriskt värde kan du eventuellt få bidrag för att renovera det till sitt ursprungliga skick. Då ska du vända dig till länsstyrelsen eller Riksantikvarieämbetet.

Gårdar och hus med ornament och stuckaturer på fasaden kan kräva extra varsamt underhåll, vilket gör att sådana projekt tenderar att bli dyrare. Här krävs det ofta att man tar in en hantverkare som är specialiserad på restaureringsarbete. Om du bor i ett äldre hus med många utsmyckningar bör du alltså leta efter en entreprenör som har god kunskap om traditionella byggnadsstilar. Det kryllar inte av entreprenörer som är specialiserade på detta område, men med lite efterforskning går de att få tag på.

Hur lång tid tar en fasadrenovering?

Eftersom termen fasadrenovering används för både små och stora renoveringsprojekt är det svårt att ge några exakta siffror på hur lång tid ett sådant projekt brukar ta att genomföra. Tidsåtgången beror delvis på byggnadens storlek, arbetets omfattning och skicket på den befintliga beklädnaden. Vi ser att fasadrenoveringar för bostadsrätter med fyra våningar brukar ta omkring tre månader. Mindre åtgärder, som delreparation av fasad, tar betydligt mindre tid.

Vill du ha offerter? Få anbud från flera kvalitetskontrollerade hantverkare här.

Måste man ha bygglov för att renovera fasaden?

Om du bara ska renovera fasaden i samma stil som den tidigare varit i så behöver du generellt sett inte något bygglov. Samma stil innebär här att du inte ska byta färg, material, antal fönster och dörrar. I vissa fall behöver du heller inte bygglov om du ska restaurera fasaden till ett skick som det var långt tidigare (som att exempelvis restaurera en äldre byggnads fasad till “ursprungligt skick”). Dock är det svårt att veta på förhand, så kolla alltid med byggnadsnämnden innan du sätter igång.

Om du däremot ska göra väsentliga ändringar på fasadens karaktär så behöver du nästan alltid bygglov (om du inte bor i glesbebyggt område och ej omfattas av en detaljplan). När du ska ansöka om bygglov så lönar det sig att ta in extern hjälp. Då ändring av fasadbeklädnad inte är något vidare avancerat projekt så kan du ibland få hjälp av entreprenören när du ska göra din ansökan. Väsentliga ändringar innebär att man byter beklädnad eller färg, samt att man installerar fler fönster och dörrar än vad man tidigare haft.

Om du ska renovera fasaden på en mycket gammal byggnad så bör du alltid ta hjälp av en byggnadsvårdsexpert. Hen kan hjälpa dig med råd om hur du bör gå tillväga för att bibehålla byggnadens estetiska karaktär på bästa sätt. Tänk på att alla ändringar av en byggnad måste utföras varsamt så att byggnadens värden och kvaliteter inte förvanskas. Kolla därmed alltid med kommunen vad som gäller för just ditt projekt och ditt hus, innan du sätter igång med renoveringsarbetet. 

Vad bör man tänka på när man ska anlita en entreprenör?

Att anlita en kompetent och erfaren entreprenör är en förutsättning för att ditt projekt ska bli lyckat. Detta gäller särskilt för projekt som omfattar fasadrenovering av äldre byggnader. Det är inte ovanligt att vissa entreprenörer som tar sig an fasadrenoveringar av äldre byggnader saknar den kompetens som krävs, vilket kan resultera i att de använder material som inte är lämpade för just din fasad. Det är av stor vikt att man använder en beklädnad eller ytbehandling som passar med det befintliga underlaget. Att kombinera fel produkter kan leda till att man stänger in fukt i väggarna, och då kan ventilations- och dräneringssystem som fungerat bra i årtionden plötsligt börja fallera. Ett exempel är att färg som används på kalkputsade fasader måste kunna andas, men om inte entreprenören vet om detta kan det få förödande konsekvenser. Därför är det viktigt att hitta en entreprenör som har erfarenhet och kunskap om äldre byggnader. 

En entreprenör som specialiserar sig på fasadrenoveringar har generellt sett bra koll på byggnadsvård, och vet hur arbetet ska utföras för att säkerställa byggnadens välmående. Dessa firmor har också goda kunskaper om traditionella byggmetoder, vilket innebär att den nya fasadbeklädnaden kommer att passa väl ihop med de andra delarna av byggnaden.

Oavsett hur gammal din bostad är så är det viktigt att du väljer en entreprenör som har utfört många liknande projekt tidigare. Be gärna entreprenören om referenser som du själv kan kontakta. På så vis kan du ställa frågor direkt om allt från priser, kvalitet, effektivitet till eventuella problem som uppstod under projektet.

Hur skriver man ett utförligt kontrakt?

Fasadrenoveringar kommer ofta upp i ganska stora summor. Då är det viktigt att man tar fram ett detaljerat kontrakt tillsammans med entreprenören. Kontraktet bör innehålla startdatum, vad som ska göras och vilka material som ska användas, tidsåtgång för de olika arbetsmomenten, pris samt slutdatum. Priserna som anges bör vara detaljerade och ta upp vad varje enskild utgiftspost kommer kosta. Det måste också framgå hur ni ska hantera eventuella tilläggskostnader och förseningar. Du kan med fördel använda dig av Konsumentverkets avtalsmallar för hantverkstjänster när du ska skriva kontrakt med entreprenören.

Hur du går vidare

Om du vill utföra en fasadrenovering är nästa steg att hämta in anbud från kompetenta entreprenörer. Detta kan vi på Byggstart hjälpa dig med. Vi har samlat kvalitetssäkrade entreprenörer på en och samma plats så att det ska vara enklare för dig att hitta hantverkare som är väl lämpade för just ditt projekt. När du anlitar hantverkare via vår tjänst kan du vara säker på att firman har god ekonomi och kompetensen som krävs för att genomföra ditt projekt. Registrerar du ditt projekt hos oss kommer du få ta emot anbud från flera olika aktörer som jobbat med fasadrenovering tidigare. 

Fasadrenovering? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.