Markarbete: Våra bästa tips inför markberedningen

 

Överväger du ett projekt som omfattar markarbete? I den här artikeln delar vi med oss av våra erfarenheter för hur du får ett lyckat slutresultat. Gå inte miste om goda råd och tips för hur du kan spara pengar och säkerställa att projektet går som planerat. Läs experternas tips och undvik de vanligaste misstagen.

Markarbete

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

I den här artikeln kan du läsa om allt som man behöver veta inför att man ska sätta igång med mark- och grundarbete. Artikeln pekar på de faktorer som driver upp priset, reder ut i vilka fall som man behöver söka marklov hos kommunen, samt vad man kan göra för att hålla kostnaderna i schack. Utöver detta kommer du ges goda tips kring hur man identifierar och anlitar duktiga hantverkare till sitt projekt.

Vill du få in anbud på ditt projekt? Få upp till 3 offerter, kostnadsfritt och utan förpliktelser, genom att klicka dig vidare till Byggstart.

Hur mycket kostar det att få markarbete utfört?

I enlighet med prisdatabasen som Byggstart byggt upp ligger genomsnittspriset på att utföra mark- och grundarbete på omkring 5.000 kr per kvadratmeter. Detta pris är baserat på ett stort antal genomförda projekt.

Man kan se att kostnaden för den här typen av projekt varierar utifrån markförhållandena på tomten och beroende på hur komplext projektet är. Merparten av alla byggherrar betalar mellan 1.500 kr och 8.000 kr per kvadratmeter. De här siffrorna inkluderar alltifrån hantverkare och frakt till maskinhyra, samt allt annat som krävs för att utföra grundarbetet.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Vad driver upp priset?

Det är många parametrar som samverkar när det kommer till totalkostnaden för ett markarbete. Det är svårt att ge en relevant kostnadsuppskattning innan man satt grävskopan i backen, eftersom det är först då som man kan upptäcka eventuella utmaningar i markförhållandena. Nedan kan du se exempel på faktorer som bidrar till att driva upp priset:

 • Markförhållanden: Om tomten präglas av berg, lergrund eller mark som är sank kommer detta kunna påverka priset negativt.
 • Geografisk placering: Om man bor i eller kring en större tätort betalar man i regel mer för deponering av schaktmassor.
 • Bortforsling av schaktmassor: Ju mer man behöver gräva, desto mer överskottsmassor kommer man att producera. Att avlägsna och forsla bort de här massorna kan bli en fördyrande faktor.
 • Hinder på tomten: Om det finns mycket träd eller andra hinder på tomten som behöver avlägsnas kommer detta få påverkan på slutpriset. För att fälla vissa träd – äldre ekar till exempel – krävs även marklov.
 • Marklov: Kommunen kräver en avgift i samband med att man söker marklov för beredningen av marken. Storleken på avgiften varierar mellan olika kommuner, samt även på hur mycket tid som kommunen behöver lägga för att undersöka och besluta i ärendet.
 • Arkitekt: Om man är i behov av en arkitekt och/eller en landskapsarkitekt för att utforma, rita upp och projektera för projektet blir arkitekttjänsterna en fördyrande faktor som bidrar till ett högre pris.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Krävs tillstånd från kommunen?

I många fall krävs marklov för att få utföra markarbete i form av schaktning eller fyllning. Om man behöver marklov för ändringen av markens höjdläge bestäms först och främst av om arbetet ska ske inom detaljplanerat område. Det finns emellertid undantag som gör att man ibland inte behöver marklov inom detaljplanerat område: 

 • Om ändringen i markhöjd inte är “väsentlig” krävs inte marklov. Vad detta innebär omsatt i centimeter är det dock upp till kommunen att avgöra. I många kommuner bedöms en höjdskillnad på 50 centimeter eller mer som väsentlig.
 • Om det i detaljplanen står att markytan har en viss höjd behövs inte marklov för att ändra markytan till denna nivå.
 • Marklov behövs inte för markarbete i samband med ett lovpliktigt byggprojekt, i och med att förändringar av marknivån bedöms i samband med bygglovsansökan. Viktigt att tänka på då är att byggnaden kan bli olovlig i det fall som du inte följer den markhöjd som står i bygglovshandlingarna.
 • Kommunen kan besluta om en minskad lovplikt inom detaljplanerat område, vilket ibland innebär att marklov inte krävs för ändrad markhöjd.

Notera att sprängning eller spräckning av berg inom detaljplanerat område alltid kräver att man först sökt tillstånd hos polisen och fått klartecken för arbetet – även i det fall som inte marklov krävs för schaktning av marken. Detta är något som entreprenören ska göra, i och med att polisen också bedömer den sökandes lämplighet att hantera explosiva varor.

Om inte markarbetet ska ske som en del av ett lovpliktigt byggprojekt, är rekommendationen att man alltid kontaktar kommunen när man planerar att göra markarbete inom detaljplanerat område, där arbetet kommer att påverka markhöjden på tomten. Detta eftersom kraven på marklov varierar mellan kommuner och områden. Byggnadsnämnden i kommunen kan svara på vad som krävs i just ditt fall.

Kan man söka marklov på egen hand?

Vid mindre ombyggnationer på huset, eller liknande, kan man eventuellt hantera hela ansökningsprocessen och framtagandet av alla handlingar själv. Planerar man emellertid att göra väsentliga markändringar eller uppföra byggnader behöver man som regel ta hjälp för att ta fram de ansökningshandlingar som krävs för mark- eller bygglov. Detta av en eller flera fackkunniga personer, som en entreprenör, arkitekt/landskapsarkitekt eller byggingenjör.

De bästa är att höra sig för med fackkunniga personer innan man drar igång projektet. Om man anlitar en erfaren gräventreprenör så vet denna vad som krävs i form av ansökningshandlingar. Ett samtal till byggnadsnämnden i kommunen är dock även att rekommendera för att verifiera att man är korrekt informerad avseende behov av ansökan och de handlingar som krävs för kommunen att behandla ansökan.

Så lång tid tar det att få besked

Kommunen ska lämna besked inom en viss tid när de behandlar ansökan om bygg- eller marklov. Enligt lag har man rätt att få besked inom 10 veckor efter det att kommunen erhållit en komplett ansökan, alternativt 20 veckor i komplicerade ärenden. Detta innebär att det är viktigt att man redan från start har med alla nödvändiga handlingar.

I det fall som man behöver spränga eller spräcka sten på tomten förekommer det även viss handläggningstid för att få tillståndet för detta på plats.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Detta ingår i anbudet från entreprenören

När man ska anlita en entreprenör till sitt projekt är det alltid att rekommendera att man tar in offerter från tre olika aktörer. Då kan man ställa de olika offerterna mot varandra, och jämföra dem avseende både pris och innehåll. I anbudet från en entreprenör bör följande kostnadstyper vara med när det kommer till markarbete:

 • Fastpris: En del av jobbet kan normalt sett prissättas med ett fastpris. Entreprenören gör då ett visst riskpåslag jämfört med det skattade priset på arbetet vid löpande räkning.
 • Enhetspriser: Det finns ofta en sektion i offerten från grävaren som innehåller enhetspriser för eventuella behov av spräckning och sprängning av berg, för bortforsling av schaktmassor, och så vidare. Dessa priser multipliceras ofta med den volym som berörs, eller någon annan faktor. De här kostnaderna inkluderas inte i det fasta priset eftersom de inte går att estimera på förhand. Även om man inte vet om de kommer att bli aktuella att applicera, så behöver man vara överens om enhetspriserna.

Om man behöver arkitektarbete och projektledning för arbetet kommer de här kostnaderna i tillägg till anbuden från markberedningsentreprenören. Vill du få anbud på ditt uppdrag så kan du lägga ut det på Byggstart.

Tips på hur man kan sänka kostnaderna

Det finns ett flertal saker som man kan göra för att hålla priset för markarbete nere i samband med ett byggprojekt. En sak är att köpa en tomt som redan är förberedd för byggnation och där markarbetet redan är gjort. Bygger man i ett etablerat bostadsområde är tomten inte sällan redan beredd. Ibland används termen “byggklar” för tomter, men detta ska inte förväxlas med att markarbetet är gjort. Termen refererar snarare till att området är planlagt för byggnation – i vissa fall kan markarbete vara utfört, ibland är vatten och avlopp framdraget, men vad som innefattas i termen varierar. 

Om man inte har en tomt som man vet är markberedd kan det ibland vara en god idé att undersöka markförhållandena genom att utföra en geoteknisk undersökning. En sådan undersökning kommer att kunna tala om för dig var på tomten som det kan vara lämpligt att bygga, utifrån förekomst av berg, sten eller sankmark. Man kommer också kunna dra slutsatser om markens sammansättning rent generellt. Allt detta har stor betydelse för placeringen av huset och/eller hur mycket som man kommer att behöva spränga, påla och så vidare.

Det är alltid att rekommendera att man konsulterar fackkunniga för att få råd och tips angående den här typen av arbete. Rådgivningen utgör en kostnad i sig själv men är ofta värt det, i och med att man med hjälp av denna ofta kan undvika problem under arbetets gång. Man kan på så sätt även säkra upp att arbetet blir utfört på ett korrekt sätt, vilket ger långsiktiga fördelar som besparingar i form av uteblivna åtgärder som annars skulle behöva tas, alternativt att man undviker risken för värdeminskning till följd av brister i markarbetet.

Här finns tips på ytterligare områden där man kan begränsa kostnaderna:

 • Hämta in anbud från 3 olika aktörer och jämför dessa. Välj den aktör som offererar bäst pris för det innehåll som passar dig bäst.
 • Planera att genomföra projektet utanför högsäsong. Under höst- och vintersäsong är det fler hantverkare som är tillgängliga jämfört med på sommarhalvåret. Detta gör det enklare att anlita den entreprenör som visar sig vara mest kompetent, kommunikativ och prisvärd. Priset kan också bli något lägre under den här perioden i och med att konkurrensen om uppdragen är större.
 • Kontakta entreprenörer i regionen som kan vara villiga att ta emot och stå för bortforslingen av överskottsmassor.
 • Gör dig inte av med användbar jord. Fyll hellre på med den här jorden i ett senare skede om det finns möjlighet för det. Då slipper man både bortforslingskostnader och kostnader för inköp av ny jord.
Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Hitta en duktig entreprenör till ditt projekt

För att resultatet av ditt markarbete och efterföljande byggprojekt ska bli bra, är det helt avgörande att man anlitar en kompetent gräventreprenör för markberedningen. I samband med detta är det viktigt att titta efter entreprenörer med goda vitsord och med lång erfarenhet av den här typen av uppdrag. Vidare behöver entreprenören även ha en stabil ekonomi och eventuella tillstånd på plats.

Alla entreprenörer och hantverksfirmor som ingår i nätverket hos Byggstart har kontrollerats grundligt redan på förhand. Byggstart genomför både bakgrundskontroll och tar kreditupplysning på alla företag. Om man lägger upp sitt projekt på Byggstart får man hjälp med att matchas mot relevanta och kompetenta entreprenörer som har vad som krävs i form av tillstånd, ekonomiska förutsättningar och erfarenhet för att kunna genomföra ett projekt med lyckat resultat.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.