Bygga garage: 10 nyttiga tips

 

Letar du efter tips när du ska bygga garage? I den här artikeln delar vi med oss av våra erfarenheter för hur du får ett lyckat slutresultat. Gå inte miste om goda råd och tips för hur du kan spara pengar och säkerställa att projektet går som planerat. Läs experternas tips och undvik de vanligaste misstagen.

Bygga garage

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Garaget är faktiskt lite mer än bara ett skydd för bilen mot väder och vind. Även om byggnaden i sig inte är så komplicerad finns det många potentiella fallgropar när du ska bygga garage - precis som med alla byggprojekt. 

Byggstart är en tjänst som kopplar ihop privatpersoner med professionella och kvalitetssäkrade entreprenörer och hantverkare. Utifrån vår samlade erfarenhet har vi satt samman 10 goda råd för ett lyckat garagebygge.

1. Sätt av tid för planering

Det har sagts många gånger förr, men det kan inte poängteras nog ofta. En god och grundlig planering är nyckeln till ett lyckat byggprojekt. Detta är en sanning som gäller även för garage. 

Under planeringsfasen behöver du både tänka igenom vilka krav och önskemål du har idag, men också vilka behov som kan uppstå i framtiden. På så vis kan du vara trygg med att du gör rätt val av garagetyp och med den funktionalitet som du väljer att realisera. 

Ska du bygga ett fristående garage kan det exempelvis vara värt att passa på att inreda garagevinden. Utrymmet kan i så fall nyttjas som gästrum, ungdomsrum eller kanske till uthyrning. En framtidsanpassad och genomtänkt planering gör att du kan undvika stora extrakostnader för ombyggnation i ett senare läge. 

Samma sak gäller för storleken på garaget. Även om dagsbehovet bara är ett enkelt, litet garage så kan det hända att du bara inom några år har behov av ett dubbelgarage. 

I samband med planeringen behöver du också skapa dig en tydlig bild av vad det är för typ av arbete som ska utföras. Utifrån detta kan du sedan avgöra i vilken omfattning du behöver ta in extern hjälp för garageprojektet. Valet av entreprenörer och inhämtningen av offerter från dem är en process som ofta tar längre tid än man tror. 

Man bör räkna med en månad för själva anbudsprocessen, inklusive eventuella platsbesök. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

2. Gör genomtänkta materialval

Vid ett garagebygge finns det flera områden där du som byggherre kan påverka byggnadskostnaderna. En väsentlig del av de potentiella besparingarna ligger i valen av material. 

Som en del av projektplaneringen behöver du bestämma dig för vilka material som ska användas till garaget. 

Faller beslutet på ett monteringsfärdigt garage levereras allt material av leverantören av modulerna. Ska du däremot bygga ett specialanpassat garage så blir det antingen du själv eller entreprenören som får stå för inköpen. Man kan också behöva ta i beaktande att en del material har viss leveranstid för att få hem. 

Allt detta gör givetvis arbetet något mer omfattande, men samtidigt ger det dig som byggherre en större frihet att skräddarsy garaget efter dina egna önskemål. 

Ett garage konstrueras normalt sett i trä eller betong, alternativt muras upp. Betong är oftast det dyrare av alternativen. Det mest kostnadseffektiva är att mura upp det i lecablock eller motsvarande.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

3. Ta fram en grundlig projektplan

Oavsett om du planerar att montera ett modulgarage eller ta in en entreprenör och bygga ett arkitektritat garage så är det kritiskt för projektet att du gör en bra planering.

Projektplanen behöver vara så detaljerad som möjligt, med en tidsplan som visar på både de övergripande byggfaserna och planeringen av de enskilda momenten. Projektplanen använder du sedan både i samband med att du tar in offerter och under resans gång som arbetsplanering. 

Det är viktigt att du avsätter rimligt med tid för mark- och grundarbeten i samband med garagebygget. Utan en grund på plats kan ju inte det övriga konstruktionsarbetet dra igång. 

Av projektplanen behöver det framgå med tydlighet vem som ansvarar för vilka delar av garagebygget. Detta är extra viktigt om du som byggherre planerar att utföra vissa moment på egen hand, eller om du väljer att inte ta in en totalentreprenör, utan själv tar på dig arbetet med att koordinera involverade hantverkare.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

4. Hitta pålitliga hantverkare

Det kan vara ett krävande jobba att orientera sig i djungeln av entreprenörer och hantverkare. Lyckligtvis finns det hjälp att få.

Hos Byggstart har vi byggt upp en solid databas med entreprenörer och fackmän inom byggsektorn. Som privatperson kan du lägga in ditt projekt på vår hemsida helt utan kostnad. Vi kommer då att sammanföra dig med entreprenörer med lång erfarenhet och goda referenser. Detta underlättar arbetet med att hitta och välja ut de entreprenörer som du behöver.

I samband med att du utvärderar olika anbud bör du vara särskilt uppmärksam på följande:

Pris:

Priset är oftast det första man tittar på när det kommer till offerter från hantverkare, vilket är helt naturligt. Det viktiga i sammanhanget är att skaffa sig en förståelse för vad priset inkluderar och vad som inte ingår i offerten. Ofta är det knivigt att få en bra överblick av de kostnader som tillkommer ovanpå det som specificeras i entreprenörens erbjudande, vilket kan komma som en besk medicin i efterhand. 

Det är exempelvis mycket få av leverantörerna av monteringsfärdiga garage som inkluderar kostnader för mark- och grundarbeten i sina erbjudanden. Detta är kostnader som kan uppgå till en femtedel av den totala projektkostnaden, vilket alltså behöver adderas till den summa som offererats av modulleverantören. Även i fallet med offerter från entreprenörer kan det finnas moment som inte omfattas av erbjudandet. 

Tänk på att undersöka om du är berättigad rotavdrag för arbetskostnaderna inom ditt projekt.

Referenser:

Det är en stor trygghet att veta att andra har goda erfarenheter av den hantverkare som ska utföra ett arbete hos dig. När man kontrollerar referenser är det viktigt att man gör detta i relation till den typ av uppdrag som man planerar för. 

Referenser kan tas på flera olika sätt. Grundläggande är att man själv bör ta direktkontakt med referenserna och inte bara gå på den information som man hittar på entreprenörens egen hemsida. 

Kapacitet:

Många hantverkare är redan väldigt upptagna och har därmed lite tid till att ta sig an nya uppdrag. För att säkerställa att ditt garage verkligen kommer på plats behöver du försäkra dig om att entreprenören har tillräcklig kapacitet att göra jobbet på ett tillfredsställande sätt och att de är villiga att förbinda sig till att slutföra ditt projekt. Hos enskilda hantverkare kan det vara svårt att bli prioriterad om uppdraget är för litet. 

God ekonomi:

Även om ett garagebygge är ett relativt litet jobb så är det viktigt att de hantverkare som du involverar har stabila finanser. Detta är inte bara viktigt för att kunna få projektet genomfört enligt plan, utan också för att minimera risken att entreprenören går i konkurs under garantiperioden.

5. Ingå skriftliga avtal

Väl utformade, skriftliga avtal är en garanti för att vare sig entreprenör eller byggherre ska stöta på missförstånd eller andra obehagligheter längs vägen. Kontraktet ska innehålla detaljer om avtalat pris, deadlines och villkor gällande överträdelser och oförutsedda händelser, samt specificera vilket arbete det är som ska utföras. 

Konsumentverket har utarbetat bra kontraktsmallar för inköp av hantverks- och entreprenadtjänster. Mallarna är väl etablerade i branschen och enkla att använda. 

En kopia av projektplanen bör alltid bifogas till kontraktet. Den används sedan löpande för att följa upp arbetet under projektets gång.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

6. Hur mycket ska du göra själv?

Ett garagebygge är den typen av byggprojekt där de allra flesta kan bidra med egen arbetskraft för att få ner priset. Det är samtidigt viktigt att inse sina egna begränsningar, både när det gäller tid och kompetens. 

De egna arbetsuppgifterna bör också definieras i kontraktet och i projektplanen. På så vis blir det tydligt för entreprenörer och hantverkare vilka moment som du som byggherre kommer att utföra på egen hand. Det är sedan viktigt att du uppfyller de bitar som du åtagit dig att göra i tid, så att inte hantverkarnas arbete försenas på grund av dig.

7. Definiera en tidsplan

Tidsplanen ska gärna vara en del av eller ett tillägg till den övergripande projektplanen. Det är först efter du ingått avtal med leverantörer och hantverkare som en slutgiltig tidsplan för projektet kan spikas. 

Det är viktigt att sätta upp tidsplanen i samråd med involverade parter och att alla godkänner den. Om tidsplanen är känd för parterna och alla har en gemensam förståelse för den utgör den ett bra styrverktyg under projektets gång. Det är med hjälp av tidsplanen som du kommer kunna säga om byggprojektet går enligt plan eller om det har uppstått förseningar. En tidsplan är ett levande dokument som behöver uppdateras allt eftersom bygget fortlöper.

8. Håll dig nära projektet

Som byggherre är det viktigt att du håller ett öga på projektet, från början till slut. Detta görs oavsett om du själv ska utföra delar av arbetet eller inte. Det är din uppgift att ha löpande kontakt med hantverkare och entreprenörer för att följa upp progressen. Med en tät och god kommunikation undviker man att eventuella missförstånd hinner få några större konsekvenser. Frågetecknen kan istället rätas ut direkt. 

Fördelen med att bygga garage, jämfört med att exempelvis bygga ett bostadshus, är att du i de flesta fall bor på adressen under byggfasen. Därmed har du tillgång till byggplatsen och möjlighet till en tätare uppföljning.

9. Genomför slutkontroll

Oavsett projektets storlek är det viktigt att man genomför en slutbesiktning. Vid denna går du som byggherre och entreprenören/hantverkaren igenom de enskilda delarna av garagebygget och stämmer av dem mot projektbeskrivningen och tidsplanen. 

Eventuella fel och brister lyfts fram under slutkontrollen och bör åtgärdas utan dröjsmål. 

Lämpligen har man med sig någon med byggteknisk erfarenhet till en slutkontroll, om man inte själv känner att man har tillräckliga kunskaper.

10. Kom ihåg dokumentationen

Efter att arbetet är avslutat behöver du säkerställa att du fått all byggteknisk dokumentation. Denna är viktig, inte minst vid en eventuell framtida försäljning. Med hjälp av den byggtekniska dokumentationen kan du påvisa att arbetet har utförts på ett fackmannamässigt sätt, i enlighet med lagar och regler. 

Hur kommer jag igång?

Byggstart är en tjänst som kopplar ihop privatpersoner med entreprenörer och hantverkare. Som privatperson kan du lägga upp byggprojektet som du planerar och därigenom få ta emot anbud från entreprenörer och hantverkare. Det är gratis och helt utan förpliktelser. Vi har redan gjort jobbet med att kontrollera referenser och kvalitetssäkra dem. På så vis kan du vara trygg med att vi hittar den perfekta kandidaten för just ditt garageprojekt.

Genom att bygga upp vår gedigna tjänst har vi fått en unik insikt i branschen och kan skilja de seriösa från de oseriösa aktörerna. 

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.