Vad kostar markarbete? Pris i

 

2024

Ska du utföra markarbete? I den här prisguiden hittar du allt om finansiering, kostnader, prisdrivare, spartips och mycket mer. Undvik att betala mer än nödvändigt och få råden som säkerställer att arbetet håller sig inom budgetramen. Läs den här prisguiden och lär dig allt som du behöver veta!

Lågt pris
1 500 kr/kvm
Snittpris
5 000 kr/kvm
Högt pris
8 000 kr/kvm
Markarbete

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Markarbete? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

De är helt avgörande att man får sitt markarbete utfört på ett bra och grundligt sätt för att resten av byggprojektet ska bli lyckat. I den här artikeln kan du ta del av vad markberedning kostar, vad som påverkar priset, samt hur man går tillväga för att få tag i en duktig entreprenör till att utföra arbetet.

Vad kostar det att få markarbete utfört?

Markberedningen innefattar allt som behöver göras på en tomt innan byggarbetet av ett hus kan dra igång. Man kan även utföra markarbete i samband med att man gör större förändringar av sin trädgård. Markarbete omfattar bland annat grävarbete, sprängning, bortforsling av schaktmassor och att plana ut trädgården.

Markarbetet är ett av de stora osäkerhetsmomenten i samband med ett bygge. Det är inte sällan den här delen som gör att man som byggherre spräcker sin budget. I samband med att man sätter skopan i backen kan det uppstå stora och oförutsedda utgifter, beroende på vad man stöter på under markytan.

På Byggstart har vi byggt upp en prisdatabas som är baserad på projekt där kunder har nyttjat vår plattform för att hitta hantverkare eller entreprenörer. Enligt vår databas ligger genomsnittspriset för markarbete runt 5.000 kr per kvadratmeter. Det här priset inkluderar alla kostnader som kommer med markberedningen. Det förekommer emellertid stora variationer i pris mellan olika typer av projekt. Utifrån vår prisdata kan vi se att de allra flesta betalar mellan 1.500 kr och 8.000 kr per kvadratmeter för utförandet av markarbetet.

Det är emellertid svårt att estimera kostnaderna för markarbete eftersom detta i huvudsak styrs av markförhållandena på tomten – samt hur djupt det behöver grävas, såklart. Markförhållandena kan variera mycket från tomt till tomt, men också inom en och samma tomt. Man vet sällan hur det ser ut innan man börjat gräva. Kostnaderna kan gärna rinna iväg om det visar sig att man behöver spränga bort större bergmassor eller om det visar sig att tomten har lergrund.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Vad är det som driver upp priset vid markarbete?

Genom att göra en besiktning av tomten, samt hämta in information om de närliggande tomterna, kan man skapa sig en bild av kostnaderna för markarbetet, Det finns dock alltid en osäkerhet knuten till den här typen av skattning, eftersom det finns många parametrar som kan göra markarbetet mer kostsamt. 

Ostabila markförhållanden kan göra att man behöver markförstärka genom pålning. Större förekomster av stora stenar och berg kan också göra jobbet avsevärt dyrare – dels för att antalet timmar ökar för att bereda marken, men också för att det kan krävas att man spränger eller skaffar in större grävmaskiner, och så vidare.

I många fall krävs det att man tar in hjälp för att ta fram ansökningshandlingar till kommunen om marklov eller bygglov. Detta av en arkitekt/landskapsarkitekt, byggingenjör eller entreprenör. Om detta är nödvändigt i ditt fall så är det något som gör att ditt projekt kommer att bli dyrare att realisera. Det tillkommer även en avgift som kommunen tar ut för att behandla en mark- eller bygglovsansökan. Nivån på avgiften beror på vilken kommun som man ska utföra projektet i.

Här är ytterligare några faktorer som kan göra att ett markarbete blir dyrare:

 • Lantmäterikostnader
 • Utgifter för geoteknisk undersökning
 • Fällning av träd
 • Sprängning/spräckning av berg
 • Långt avstånd till deponi för schaktmassor
 • Hyra av dyra maskiner
 • Det djup som man måste gräva till för att komma till jord med tillräcklig bärighet
 • Fynd av arkeologiskt värde, vilket kan försena processen
 • Förorenade schaktmassor
 • Radonhaltig mark

Är du intresserad av att få in anbud på ditt projekt? Få upp till 3 offerter, helt utan förpliktelser, genom att klicka dig vidare till Byggstart.

Markarbete? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Kan man göra markarbete billigare?

Det absolut bästa man kan göra för att kapa kostnaderna i samband med markarbete, är att köpa en tomt som redan är förberedd för byggnation – det vill säga där markarbetet är ett avslutat kapitel. Skaffar man mark i ett redan etablerat bostadsområde kan detta mycket väl vara fallet. Ibland används termen “byggklar” för den här typen av tomter, men termen används inte på något entydigt sätt. Byggklar innebär inte alltid att markarbetet är gjort. Ibland avser det endast att tomten är lokaliserad inom ett område som är planlagt för byggnation, ibland även att vatten och avlopp finns framdraget.

Om man däremot vet med sig att man kommer att behöva gräva kan det vara värt att göra en geoteknisk undersökning för att se vad som döljer sig i backen. En geoteknisk undersökning kan hjälpa dig att avgöra om marken är lämpad för byggnation, och visa på förekomst av berggrund samt vilken sammansättning tomtmarken har i övrigt. Allt har betydelse för hur markarbetet ska utföras, samt eventuellt även för husets placering på tomten.

Det är inte alltid tydligt vad man kan förvänta sig under markytan. Består marken av grus och sten handlar det eventuellt mest om att jämna ut den. Är det istället berg som finns där behöver man sannolikt spränga först. Om tomten har lergrund kan viss markförstärkning behövas.

Ett bra sätt att se till att man är på rätt spår redan från början är att höra sig för med fackkunnigt folk i ett så tidigt stadium som möjligt. Visserligen innebär själva rådgivningen också en merkostnad, beroende på hur mycket ledsagning som behövs, men det lönar sig ofta i längden. Bra och kompetent rådgivning från arkitekt, byggingenjör eller entreprenör minskar risken för olika fel och misstag, och bidrar till att arbetet kan bli färdigställt inom utsatt tid.

Här finns några ytterligare idéer som kan bidra till att reducera utgifterna:

 • Lägg ut uppdraget på anbud. Konkurrensen leder vanligtvis till ett lägre pris och en högre kvalitet.
 • Om tiden tillåter det kan du planera för att få projektet genomfört under lågsäsong. När denna infaller beror på var i landet som du bor, men som riktmärke kan man säga att det är under höst och vinter.
 • Gör dig inte av med användbar jord. Använd den hellre till utfyllnad i ett senare skede, så slipper du köpa ny jord.

Intresserad av offerter på jobbet? Här kan du få upp till 3 anbud, utan förpliktelser.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Hur väljer man ut rätt entreprenör för uppdraget?

Ett väl utfört markarbete utgör en av de viktigaste faktorerna under byggprocessen. Om markberedningen inte görs ordentligt kan konsekvenserna bli allvarliga. För att säkra upp markarbetet och på så vis skapa bästa möjliga förutsättningar för ditt hus, bör du välja en gräventreprenör som är kompetent och erfaren. Välj någon som är kunnig, har goda referenser och som kan visa på att man genomfört liknande markberedningsjobb tidigare, med gott resultat.

Den vanligaste anledningen till att det uppstår konflikter mellan beställare och entreprenör är merkostnader som är kopplade till markarbetet. Var därför noga med att ni är överens om vad som ingår i uppdraget och vad som ligger utanför, samt att detta dokumenteras i kontraktet. Vad händer exempelvis om grävaren stöter på berg i marken? Ingår sprängning? Vad händer om det visar sig bli mer schaktmassor än vad som beräknats? Ingår bortforsling?

När du jämför priset som du erbjuds av olika entreprenörer är det också viktigt att du ställer innehållet i anbuden mot varandra. Vad inkluderar de olika anbuden, och vad finns inte med? Det är viktigt att de olika anbuden jämförs utifrån samma grunder.

Kvalitetssäkrade entreprenörer och hantverksfirmor finns samlade på ett och samma ställe hos oss på Byggstart – allt för att det ska bli enklare att välja rätt. Om du registrerar ditt projekt på Byggstart kommer projektet att matchas mot entreprenörer med relevant kompetens. För dig som byggherre är tjänsten kostnadsfri och utan förpliktelser, och du kommer att få in offerter från flera kandidater.

Jämför anbud

När man ska anlita en entreprenör är det viktigt att man tar in offerter från flera konkurrerande aktörer. Detta gör att man får ett större underlag för jämförelse att välja utifrån. När man ställer olika anbud mot varandra är det viktigt att kontrollera följande:

 • Finns samma innehåll i alla anbud: Se efter vad de olika entreprenörerna har specificerat i form av arbetsmoment. Är priset i en offert högre svarar det sannolikt mot fler inkluderade arbetsmoment.
 • Vilka delar har man villkorat: När man ska utföra markarbete är det svårt att veta vad priset kommer att hamna på innan man har undersökt markförhållandena. Detta gör att man behöver lämna vissa förbehåll i anbuden. Finns det färre villkorade delar i offerten är sannolikheten större att den slutgiltiga prislappen hamnar i närheten av det offererade priset.
 • Priset: Priset som man offereras är en än väsentlig faktor när det kommer till vilken entreprenör som man ska välja att anlita. Det är likväl bra att väga priset mot entreprenörens erfarenhet, kompetens och effektivitet. Det är även viktigt att se efter vilka delar av offerten som är prissatta med fastpris och vilka som är angivna i form av en ungefärlig prisuppgift. Ett fastpris står fast oavsett vad entreprenörens kostnader landar på i slutänden. Vad gäller en ungefärlig prisuppgift däremot, får det slutgiltiga priset enligt lag avvika med max 15 % från prisuppgiften.
Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Var ute i god tid

Det är alltid rekommenderat att man påbörjar förberedelserna i god tid innan ett projekt ska dra igång. När det kommer till markarbete finns det goda anledningar till detta.

Man kan se att det ofta kan ta tid att hitta duktiga hantverkare till sitt projekt. Eftersom bra hantverkare tenderar att bli populära har de inte sällan väntetid innan de kan påbörja ett nytt projekt. Från det att man har identifierat den entreprenör som man vill ta in kan det dröja månader till dess att de har tid till att starta upp arbetet, därför är det bra att lägga ut projektet på anbud tidigt. Om man är ute i god tid så är det också lättare att anpassa projektet efter väderleksförhållandena. Vid förekomst av tjäle gräver man gärna inte ut en tomt för nybyggnation eller en större tillbyggnad på vintern. När det kommer till mindre grävjobb, som längs med husväggen för att dränera eller om man ska gräva ut en källare, kan det dock vara en gynnsam sak att göra detta om vintern. Under den perioden är det färre projekt som pågår, vilket gör att fler entreprenörer är lediga för uppdrag. När det är fler entreprenörer som tävlar om färre uppdrag så gynnas ofta även prisbilden av detta.

Ju bättre förberedd man är, desto enklare är det också att göra eventuella förändringar på ett kontrollerat och genomtänkt sätt under projektets gång.

Markarbete? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.