Vad kostar det att bygga villa? Priser i

 

2024

Ska du bygga villa? I den här prisguiden hittar du allt om finansiering, kostnader, prisdrivare, spartips och mycket mer. Undvik att betala mer än nödvändigt och få råden som säkerställer att arbetet håller sig inom budgetramen. Läs den här prisguiden och lär dig allt som du behöver veta!

Lågt pris
Snittpris
Högt pris
Bygga villa

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Bygga hus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

I den här artikeln får du en överblick över vad det kostar att bygga villa. Du får bland annat information om vilka utgiftsposter som driver upp priset för ett nybygge, och vi går även in på hur du ska gå tillväga för att få konkurrenskraftiga anbud från byggentreprenörer.

Vad kostar det att bygga villa?

Baserat på projekt som lagts ut på Byggstart ser vi att snittpriset för att bygga villa ligger på cirka 22.500 kr per kvadratmeter. De billigare projekten kan bli så låga som 17.500 kr/m2, medan de dyraste kan gå upp till 35.000 kr/m2 eller mer. Dessa belopp inkluderar alla utgifter som är knutna till själva bygget, men inte utgifter för arkitekt eller bygglovsansökan. Kostnaden för tomten räknas heller inte med. Av den anledningen är det viktigt att man har med dessa i sin budgetkalkyl. Utifrån snittpriser i vår databas ser vi att följande priser är vanliga när man ska bygga villa:

  • Tomt: 2.500.000 kr
  • Villa på 250 m2: 5.500.000 kr
  • Arkitekt och bygglov: 250.000 kr
  • Totalkostnad: 8.250.000 kr

Dessa priser är endast illustrativa, och de ska betraktas som en uppskattning av vilket prisintervall man kan vänta sig. Alla utgiftsposter som nämnts ovan påverkas av många olika faktorer, och därför skiljer sig slutpriset åt mellan olika projekt då det till sist och syvende är byggherrens olika beslut som bestämmer var slutpriset hamnar. Här nedan ska vi gå igenom vilka faktorer det är som påverkar priset mest.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Vad driver upp priset när man ska bygga villa?

Vilka faktorer som påverkar priset för olika projekt varierar. Det finns dock en del generella saker man kan säga om kostnadspåverkan:

  • Husets storlek: Hur stort man vill bygga kommer alltid dra upp eller ner kostnaden. Det finns dock vissa skalfördelar som gör att kvadratmeterpriset blir något lägre när man bygger större villor än när man bygger mindre. Detta beror på att det finns vissa fasta utgifter som är någorlunda opåverkade av husets storlek.
  • Byggmetod och utformning: Hur man väljer att bygga huset och vilka typer av material som används för själva konstruktionen har en stor inverkan på slutpriset. Betonghus är exempelvis dyrare än trähus, och detsamma gäller för våningshus jämfört med enplanshus. Kostnaderna blir även högre om man väljer avancerade takkonstruktioner och bärsystem, eller täckningsmaterial som kräver särskild kompetens att jobba med (som exempelvis koppar- eller skiffertak). För att säkerställa att projektet går att genomföras på ett kostnadseffektivt sätt bör arkitekt, projekterande ingenjör och entreprenör samarbeta redan i ett tidigt skede.
  • Markförhållanden: Terrängen och den typ av grund man väljer att anlägga har en inverkan på grävningsarbetet. I vissa fall måste man bryta upp eller spränga bort bergknallar, vilket drar upp priset.
  • Val av tekniska system: Priset påverkas också av de tekniska lösningarna man väljer, såsom ventilationsanläggning och uppvärmningssystem, där stora skillnader råder för pris och kvalitet. Om du väljer att bygga ett hem som är anpassat för så kallade Smart Home-lösningar så kan det också bli dyrare på kort sikt (men detta kan du spara igen i det långa loppet).
  • Materialstandard: Det finns stora prisskillnader mellan olika badrumslösningar, kök, trappor, kakel, parkett, osv. Vilken typ av standard man väljer kommer också inverka på projektets slutgiltiga kostnad.
  • Val av entreprenör/hantverkare: Att bygga villa kräver att man engagerar en eller flera entreprenörer. Arbetskraften utgör den största delen av utgifterna. Hur mycket man betalar för detta skiljer sig åt mellan olika entreprenörer, och olika entreprenörer behöver även lägga ner olika mycket tid på att uppföra en villa, vilket är något man bör ha i åtanke när man fattar sitt beslut.

Behöver du hantverkare? Få flera anbud här

Få förpliktelselösa anbud från kvalificerade hantverkare via Byggstart.

Bygga hus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Hur ser bygglovsprocessen ut?

Alla projekt där man ska bygga ett nytt hus medför att man behöver ansöka om bygglov. Därför är det av stor vikt att man har alla nödvändiga dokument och ritningar på plats i ett tidigt skede. Kostnaden för att ansöka om bygglov varierar mellan olika kommuner, och för att få en uppskattning av vad det kommer att kosta bör du kontakta byggnadsnämnden i din hemkommun.

Om man ska bygga ett arkitektritat hus måste man även ta med kostnaden för arkitekten i budgetberäkningen. Arkitekten är oftast den som förbereder alla ritningar som man behöver när man ska ansöka om bygglov, och det är även vanligt att arkitekten står som projektör och sköter själva sammanställningen av ansökan till kommunen.

När man ska bygga nytt är det vanligt att man först och främst ansöker om ett förhandsbesked innan man går vidare med en bygglovsansökan. Du behöver inte äga en tomt för att ansöka om förhandsbesked för tomten, och om förhandsbeskedet är positivt kan du sätta igång med planeringen tillsammans med arkitekten.

Om bygglovet beviljas kommer kommunen även att kräva att du anlitar en certifierad kontrollansvarig som hjälper dig att upprätta och följa en kontrollplan som säkerställer att gällande byggregler och krav efterlevs. Arvodet för en kontrollansvarig varierar men brukar vara timbaserat. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Vad lönar sig - totalentreprenad eller delad entreprenad?

När man har ett tillräckligt underlag för att börja ta in anbud från entreprenörer och hantverkare så måste man bestämma sig för hur man vill organisera projektet. Här finns det i regel två alternativ att välja mellan: generalentreprenad eller delad entreprenad. Om arkitekten och entreprenören som ska bygga huset omfattas av samma kontrakt så kallas det för totalentreprenad.

Generalentreprenad innebär att man bara skriver kontrakt med en firma för allt arbete som ska utföras för själva bygget. Denna firma står som ansvarig för att inhämta kompetens inom alla de områden som berörs av bygget, och hen koordinerar även arbetet mellan de olika yrkesgrupperna. Delad entreprenad innebär att man skriver kontrakt med enskilda firmor inom de olika yrkesområden. Man kan också kombinera de bägge alternativen. En del byggherrar skiljer exempelvis mark- och grundarbete åt från det övriga arbetet.

Fördelen med generalentreprenad och totalentreprenad är att man bara har en kontaktpunkt att förhålla sig till under hela byggprocessen. Entreprenören tar vanligtvis ut ett påslag på 10-15 % på priserna hen får in från sina underleverantörer, men detta brukar ändå vara en lönsam investering i slutändan. Huvudentreprenören som tar sig an kontraktet koordinerar alla de andra yrkesgrupperna och sköter kommunikationen med dem. Det är vanligt att en snickerifirma tar på sig den här rollen, och för alla arbetsområden de inte har intern kompetens för tar de in underleverantörer som de jobbat tidigare med. Detta gör att ansvarsfördelningen blir väldigt tydlig i de fall man upptäcker fel och brister med bygget. Huvudentreprenören står då som ansvarig, oavsett vilken yrkesgrupp som begått felet. I vår databas ser vi att de flesta som ska bygga villa väljer att organisera projektet som generalentreprenad.

Utöver att man sparar in tid och energi på att slippa koordinera arbetet mellan hantverkarna, så brukar generalentreprenad generellt sett bli lite billigare. Detta beror på att man oftast får “rabatt” när man samlar alla tjänster i ett och samma paket, till skillnad från om man ska rekrytera de olika företagen var för sig. Det är inte heller ovanligt att entreprenörer har specialrabatter hos leverantörer av exempelvis parkett och kakel, så därför kan det vara bra att förhöra sig om eventuella rabatter på material innan du väljer entreprenör.

Hur hittar man rätt entreprenör?

Ett av de viktigaste besluten du tar när du ska bygga villa är valet av entreprenör. Entreprenören ansvarar för att projektet genomförs på ett korrekt sätt, så när man ska fatta ett beslut om vem man vill anlita så är det viktigt att företaget man väljer har kompetensen och erfarenheten som krävs för att realisera drömbostaden som du tagit fram med arkitekten. För att du ska kunna vara säker på att du får konkurrenskraftiga priser är det viktigt att du hämtar in anbud från flera olika entreprenörer. Om samtliga anbud kommer från seriösa och pålitliga aktörer så räcker det oftast med att du tar in anbud från tre firmor. Det finns dock en del saker du ska vara uppmärksam på när du jämför de olika anbuden. Skillnader i pris beror oftast på att de olika anbuden inkluderar olika arbetsmoment, materialval och tekniska lösningar. Se därför till att du jämför priserna för de olika utgiftsposterna istället för att bara kolla på totalkostnaden. Du bör också vara vaksam på anbud som är betydligt lägre i pris än övrigas. Detta kan vara ett tecken på att entreprenören i fråga sparar in pengar genom att använda undermåligt material eller okvalificerad arbetskraft.

För att du ska känna dig trygg i att du bara mottar anbud från kompetenta och pålitliga entreprenörer kan du registrera ditt projekt på Byggstart. Här kommer du i kontakt med entreprenörer som har bra referenser, god ekonomi och relevant erfarenhet för just ditt projekt.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Bygga hus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.