Vad kostar garage under mark? Pris i

 

2023

Ska du bygga garage under mark? I den här prisguiden hittar du allt om finansiering, kostnader, prisdrivare, spartips och mycket mer. Undvik att betala mer än nödvändigt och få råden som säkerställer att arbetet håller sig inom budgetramen. Läs den här prisguiden och lär dig allt som du behöver veta!

Lågt pris
Snittpris
Högt pris
Garage under mark

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Garage under mark? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Om du överväger att bygga ett garage under mark kan det vara vettigt att få koll på prisbilden för ett sådant projekt. I den här artikeln kan du läsa om vilken prisnivå ett underjordiskt garage kan hamna på, samt om de viktigaste kostnadsdrivarna. Du får också reda på varför valet av entreprenör är så avgörande för slutsumman. Utöver detta tittar vi på sannolikheten för att du ska behöva söka bygglov i samband med att du bygger ett underjordiskt garage.

Varför bygga underjordiskt garage?

Det kan finnas flera anledningar till att en husägare vill bygga ett garage under mark. Den här typen av garage konstrueras normalt sett i betong – i enlighet med rekommendationerna från merparten av entreprenörerna. Ett garage i betong kan lämnas utan betydande underhåll under lång tid. Detta förutsätter emellertid att arbetet utförts av duktiga hantverkare och i enlighet med gällande regler och föreskrifter.

En annan orsak till att fler och fler väljer att bygga garage under mark är att tomtytan inte påverkas i någon nämnvärd omfattning. Ovanpå det underjordiska garaget kan du välja att anlägga ny gräsmatta, stensätta eller lägga plattor, alternativt något annat. Markytan blir precis lika användbar som innan, samtidigt som du får möjlighet att sätta ny prägel på din tomt.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Vad kostar det att bygga garage under mark?

Byggstart är en gratistjänst med syftet att sätta husägare i kontakt med de bäst lämpade entreprenörerna. Från alla projekt som genomförs med hjälp av hantverkare från vårt nätverk, tar vi emot kopior av de olika anbuden, tillsammans med fakturan för det anbud som husägare valt att gå vidare med. Baserat på de dokumenterade priserna har vi satt samman en prisdatabas som du som husägare kan använda för att få en känsla för vad olika byggprojekt kan kosta dig att genomföra.

När det kommer till underjordiska garage kan vi se att projekten typiskt hamnar i spannet 400.000 kr till en miljon kronor. Mark- och grundarbetet utgör en stor del av kostnadsmassan här – mellan 150.000 kr och 400.000 kr. Merparten av projekten av normal standard och storlek, samt med ett genomsnittligt grundarbete, har en slutsumma på runt 600.000 kr. Just priset är därför det som ibland kan sätta käppar i hjulet för den som skulle vilja bygga garage under mark. I nästa avsnitt kan du läsa mer om vad det är som driver priset på ett sådant här projekt i någondera riktning. Här kan du också skapa dig en bild av de kostnadsparametrar som du har möjlighet att påverka.

I prisangivelserna ovan inkluderas allt arbete och material som är kopplat till själva bygget. Eventuella avgifter och andra kostnader som dyker upp i samband med bygglovsansökan hos kommunen är däremot inte inräknade. Bland dessa får du kalkylera för kostnader för projektering och andra handlingar som exempelvis en arkitekt utformar. Detta arbete uppgår normalt till mellan 40.000 kr och 80.000 kr men ibland mer – allt beroende på komplexitet och storlek på projektet.

Tänk på att du kan vara berättigad till rotavdrag för ditt garagebygge.

Garage under mark? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Vad är det som driver upp priset på ett underjordiskt garage?

Den viktigaste prisdrivaren när man ska bygga ett underjordiskt garage är rådande markförhållanden på den plats där garaget ska anläggas. Markförhållandena kan variera mellan allt från lerjord till urberg. Detta påverkar prisbilden på två olika sätt. För det första blir det mer eller mindre svårt att få bort markmaterialet. Berg är givetvis betydligt svårare att avlägsna och kan kräva att man spräcker eller spränger bort stenen. Består tomtmarken av jord eller lera behöver man bara gräva. Det är dock inte alltid som totalpriset blir så mycket högre om man ska bygga på berggrund. Kostnaderna för att köra bort schaktmassor är ofta lika höga som för själva grävningen.

För det andra kan en del massor vara dyrare att bli av med än andra - jord är billigare att deponera än lera och massor som bedöms som förorenade kan vara en riktigt kostsam historia. (Om det funnits verksamheter på eller i närheten av fastigheten som kan medföra att marken riskerar att vara förorenad ska markprovtagning genomföras innan schaktning får påbörjas.) I den andra vågskålen finns sprängsten, som är det du får kvar om du berett plats för ditt garage på ett ställe med berggrund. Eftersom det finns en efterfrågan på sprängsten vid olika konstruktionsarbeten – vägbyggen, byggprojekt eller liknande – är det inte omöjligt att faktiskt få betalt för den här typen av massor, eller i varje fall få det bortforslad till nollkostnad. Då sortens schaktmassa är en faktor som påverkar mark- och grundarbetet mycket är det svårt att uppskatta vad arbetet kommer att kosta. Först behöver du ta reda på vilken slags grund som just din tomt står på. Entreprenören kommer alltså att kunna ge dig mer kött på benen efter sitt platsbesök.

En annan viktig prisdrivare – en som du har stor påverkan på själv, är storleken på garaget. Ett större garage blir givetvis dyrare eftersom både markarbete och formsättningsarbetet blir mer omfattande. Därutöver kräver ett stort garage mer betong. Kvadratmeterpriset blir dock vanligen lägre ju större garaget är. Anledningen till detta är att det finns en del skalfördelar som gör större projekt billigare, i relation till storleken.

Efter gjutning, isolering och efterfyllning av massor kan ett underjordiskt garage behöva visst efterarbete. Detta innefattar bland annat invändig och utvändig fasadbeklädnad. En del lämnar alla betongytorna obehandlade, andra vill putsa alternativt måla väggarna. Vissa lägger klinkers på golven, andra väljer att måla med epoxifärg – och så vidare. Beroende på önskad finish och standard, kan man alltså välja själv vad man vill göra med ytorna.

Typen av utrymmen i garaget påverkar också priset på efterarbetet. Om du planerar att använda något utrymme som verkstad, arbetsrum eller liknande, kommer det att kräva lufttätning mot utrymmet där det förvaras fordon. Detta hindrar att giftiga avgaser letar sin in i rummet där man vistas. Högst sannolikt kommer man även ha behov av ytterligare elarbete för att kunna montera belysning och eluttag.

Valet av entreprenör är en annan central parameter med stor effekt på slutpriset. Garage under mark är en typ av projekt där vi kan se avsevärda skillnader i offererat pris från olika entreprenörer. Här är det viktigt att entreprenören har utfört flera liknande projekt tidigare. Genom erfarenhet av flera projekt utarbetar man goda rutiner som gör att man kan genomföra projektet effektivt. När arbetet är effektivt går det också snabbare, vilket kan avspeglas på prislappen du som kund får betala. Längst ner i artikeln kan du läsa mer om hur du hittar kompetenta och engagerade hantverkare. Om du redan nu är redo att dra igång anbudsprocessen för ditt projekt kan du registrera det på Byggstart. Projektet kommer då att matchas mot kvalitetssäkrade entreprenörer som kan utföra jobbet åt dig.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Krävs bygglovsansökan för ett underjordiskt garage?

Utgångspunkten är att det krävs bygglov för all nya byggnader, oavsett om de upprättas under eller ovan mark, men det finns vissa undantag. Huruvida ett underjordiskt garage omfattas av detta specificeras inte. Varje kommun har dock rätt att besluta om en minskad eller ökad bygglovsplikt. Det är därför rekommenderat att du kontaktar byggnadsnämnden i kommunen för att få koll på vad som gäller för just ditt projekt i just din kommun.

Även byggnader under mark påverkas av byggrätten, det vill säga av graden av bebyggelse som tillåts av detaljplanen i området.

Allmänt för byggnation under mark gäller även att de geotekniska förutsättningarna ska vara sådana att exempelvis grundvatten inte blir något problem. För att förändra marknivån inom detaljplanerat område krävs det vanligen också marklov. Om du söker bygglov söker du per automatik även marklov vid den här typen av projekt. Missa därför inte att ange markhöjden efter färdigställt projekt i bygglovsansökan.

Hur gör man för att hitta entreprenör till garagebygget?

Valet av entreprenör kommer att göra avtryck på både kvalitet och kostnad för ditt projekt. För att säkra en hög kvalitet bör entreprenören kunna peka på flera motsvarande och lyckade projekt. Det kan också löna sig att be om referenser som du kan kontakta. En entreprenör som genomfört flera projekt som påminner om ditt, har sannolikt arbetat fram rutiner och metoder som gör att arbetet flyter på bättre. Hantverkare som gjort färre projekt avseende underjordiska garage kommer att behöva längre tid på sig för att leverera motsvarande kvalitet. Ju mer effektivt man kan arbeta, desto lägre blir gärna slutpriset för kunden.

Du kan nyttja gratistjänsten Byggstart för att komma i kontakt med entreprenörer till ditt projekt. Vi jobbar kontinuerligt med att kvalitetssäkra entreprenörer och hantverksfirmor. För att bli del av vårt entreprenörsnätverk behöver man nå upp till vår höga standard. Genom att registrera ditt projekt hos oss kan vi sätta dig i kontakt med de firmor som har den mest relevanta kompetensen och erfarenheten när det kommer till garage under mark.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Garage under mark? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.