Garage under mark: 8 användbara tips

 

Överväger du att bygga garage under marken? I den här artikeln delar vi med oss av våra erfarenheter för hur du får ett lyckat slutresultat. Gå inte miste om goda råd och tips för hur du kan spara pengar och säkerställa att projektet går som planerat. Läs experternas tips och undvik de vanligaste misstagen.

Garage under mark

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Om man planerar att bygga garage under mark är det viktigt att skaffa sig en god översikt av hur processen fungerar. I denna artikel ger vi 8 användbara tips till dig som överväger att dra igång ett sådant garagebygge. Vi tittar inte bara på faktorer med prispåverkan utan synar även reglerna kring bygglovsansökan, samt tar en titt på hur du hittar de mest lämpade entreprenörerna för jobbet. Vi toppar alltihop med några nyttiga tips på hur man bör planera, genomföra och avsluta projektet.

1. Plus och minus med ett garage under mark

Hos de allra flesta är det den höga prislappen som skapar störst osäkerhet när det kommer till att bygga ett underjordiskt garage. Även om de direkta utgifterna kan vara höga så kan dock ett garage under mark vara en bra investering på sikt. Detta beror på att underjordiska garage för det mesta konstrueras i betong, vilket gör att de kräver mycket lite underhåll – om ens något.

En annat tungt vägande skäl till att husägare väljer att bygga ett underjordiskt garage är att det då inte gör något större intrång på vistelseytorna ovan mark. Man får alltså ett tryggt ställe att parkera bilen på utan att förlora i tomtyta.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

2. Bitarna du inte får missa i planeringsarbetet

Som alltid när det dyker upp tankar på att dra igång ett byggprojekt, är det första man bör göra att tala med banken. Med detta gjort blir det betydligt lättare att sätta upp en realistisk budget. Först efter detta kan man dra igång med den egentliga planeringen. 

Det är viktigt att ha skaffat sig en känsla för vad projektet ska innehålla och vad målbilden är innan man går in i anbudsfasen. Ett typiskt offertunderlag bör bland annat innehålla storlek, placering på tomten, typ av täckmaterial ovanpå det nya garaget, samt eventuella preferenser kring typ av formsättning och betong. Du bör även ha gjort det klart för dig vilka utrymmen som ska finnas i garaget, hur infarten ska utformas och om du vill ha några speciallösningar –  en extra stor garageport, värmeslingor eller liknande. Ju bättre specificerat och mer detaljerat ett underlag är, desto mer realistiska blir anbuden som du kommer får in. Detta gör i sin tur att de olika erbjudandena blir lättare att jämföra. Det vanligaste tillvägagångssättet är att man tar in en arkitekt som utarbetar nödvändiga ritningar och bygglovsansökan till kommunen, samt den projektbeskrivning som också fungerar som underlag för prissättning hos de tillfrågade entreprenörerna.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

3. Få en känsla för prisklassen som projektet kommer hamna i

Att bygga ett underjordiskt garage i betong är ett relativt kostsamt projekt. Stora delar av utgifterna kommer emellertid kunna sparas in över tid, i form av att garaget blir underhållsfritt. I tillägg till detta kommer ett garage under mark ge en avsevärd värdeökning på bostaden. På Byggstart har vi byggt upp en prisdatabas med intervaller som beskriver hur mycket olika projekttyper kostar i genomsnitt. Den här statistiken är baserad på ett stort antal projekt som genomförts via vår plattform.

Av vår statistik kan vi se att kostnaden för att bygga ett underjordiskt garage vanligen hamnar någonstans mellan 400.000 och en miljon kronor. Merparten av projekten slutar på ett totalpris på omkring 560.000–650.000 kr. Mark- och grundarbetet utgör en relativt stor andel av detta, någonstans mellan 160.000 kr och 400.000 kr.

Den nämnda prisbilden gäller för projekt av genomsnittlig storlek och standard, med ett mark- och grundarbete av normal komplexitetsgrad. Allt material inkluderas också i priset, både det som du som byggherre köper in och det som entreprenören står för. Alla arbetskostnader som är kopplat till själva konstruktionen är också medtagna. Det som bör läggas till i budgeten är kostnader som är kopplade till arkitektarbete och bygglovsansökan.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

4. Detta kan du göra för att hålla priset nere

Precis som man ser av priserna ovan utgör mark- och grundarbetet en stor del av den totala notan för ett underjordiskt garage. Omfattningen och typen av det markarbete som krävs kommer av markförhållandena på platsen där tomten är placerad. Det är alltså inte så mycket man kan göra för att påverka denna parameter.

Det som du däremot kan påverka är storleken på garaget, vilket är en stor kostnadsdrivare i ett projekt som detta. Samtidigt har större byggen ofta ett något lägre kvadratmeterpris, så förhållandet är inte 1:1. Orsaken till detta är att det finns vissa skalfördelar när man bygger stort.

Två andra kostnadsdrivare som du kan styra över är valet av utrymmen i garaget, samt det efterarbete som ska göras för att färdigställa garaget och den kringliggande miljön. De här faktorerna utgör dock en mindre del av det totala priset för ett underjordiskt garage.

5. Informera dig om bygglovsplikten hos kommunen

Utgångspunkten är att det krävs bygglov för all nya byggnader. Med “byggnad” avses även byggnader som är belägna helt eller delvis under mark. För vissa komplementbyggnader behöver man inte bygglov, men i och med att ett underjordiskt garage är ganska komplext så behöver du högst sannolikt bygglov. Varje kommun har även rätt att besluta om en minskad eller ökad bygglovsplikt. Den rimliga vägen framåt är därför att kontakta byggnadsnämnden i kommunen för att få mer kött på benen kring förutsättningarna för just ditt specifika projekt.

Allmänt för byggnation under mark gäller att de geotekniska förutsättningarna ska vara lämpliga. För att planerna på ett underjordiskt garage ska godkännas krävs det alltså att grundvatten och liknande inte utgör något hinder. För att schakta och förändra marknivån inom detaljplanerat område krävs det normalt även marklov – något som dock beaktas i samband med en eventuell bygglovsansökan. Av den anledningen är det viktigt att markhöjden efter garagebygget färdigställts framgå i bygglovsansökan. 

För den här typen av mer komplexa byggen behöver man ta in en arkitekt eller annan fackkunnig person att hantera bygglovsansökan, inklusive framtagandet av alla de handlingar som behöver bifogas till den.

I normala fall behöver man inte utse någon certifierad kontrollansvarig vid byggnation av en komplementsbyggnad, som exempelvis ett garage. I vissa fall kan dock kommunen kräva det, baserat på byggprojektets komplexitet.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

6. Så fungerar anbudsprocessen

Målet med anbudsprocessen är ju att identifiera de firmor som bäst lämpar sig att hantera ditt projekt och som gör det till ett rimligt pris. När det kommer till ett garage under mark kräver arbetet hantverkare som har långtgående erfarenhet av mark- och grundarbete, formsättning och gjutning. Du bör alltid ta in minst två olika anbud. Vår data visar att priserbjudandena ligger relativt lika förutsatt att kompetens och erfarenhet hos de olika firmorna är i paritet med varandra. Enligt vår bild är det därför tillräckligt att ta in tre anbud totalt, som en övre gräns. Det är viktigt att precisera att alla hantverkare måste ha en stor vana av konstruktion i betong för att övervägas – gärna erfarenhet av just underjordiska garage. Genom att registrera ditt projekt på Byggstart kan du komma i kontakt med entreprenörer med lång erfarenhet inom fältet.

Processen fortlöper sedan på så vis att du först kontaktar ett antal entreprenörsfirmor. Därefter kommer entreprenörerna på platsbesök till din fastighet. Efter ett par veckor har du vanligtvis sedan fått in offerterna från dem. Att reda ut alla detaljer i det eller de anbud som du väljer att gå vidare med brukar oftast ta ytterligare ett par veckor. Sedan är det dags att skriva kontrakt och komma igång med byggarbetet, under förutsättning att formaliteter som bygglov är på plats.

7. Att ha i åtanke under bygget och inför projektavslut

Under projektets gång bör du besöka byggplatsen med jämna mellanrum – kanske bor du redan på platsen och kan göra det till en del av din dagsrutin? På så sätt kan du verifiera att arbetet löper på enligt vad ni avtalat och så som det är specificerat i tidsplanen.

Innan projektet avslutas ska arbetet slutkontrolleras och garaget besiktigas. Detta är en uppgift som du bör överlåta på en extern fackman, som en besiktningsman, byggingenjör eller annan kvalificerad person. Om bygget kräver bygglov så kommer kommunen även kräva besiktning som utförs av deras kontrollansvarig. Du kan sedan kräva att alla eventuella fel och brister ska åtgärdas innan du betalar ut den sista delen av kontraktsbeloppet.

Allra sist behöver du säkerställa att relevanta dokument och underlag för projektet skickas till dig. Dessa är viktiga att ha till hands vid en framtida försäljning, eller om det skulle uppstå skador eller problem med garaget vid en senare tidpunkt.

8. Så kommer du igång

Om du nu har bestämt dig för att bygga garage under mark och har en idé om projektets omfattning, då är nästa steg att komma i kontakt med lämpliga entreprenörer. Detta kan du göra genom att använda vår tjänst Byggstart. Vi jobbar kontinuerligt med att säkerställa kvalitet och ekonomisk stabilitet hos de hantverkare som anslutits till tjänsten. På så vis kan du vara säker på att alla hantverkare i vårt nätverk har hög kompetens och alla nödvändiga formaliteter på plats. Vi har även en överblick av vilka projekt de olika entreprenörsfirmorna har utfört tidigare, så att du kan få kontakt med de hantverkare som har mest relevant bakgrund. Detta är viktigt för att kunna säkra ett bra pris när du ska bygga ett underjordiskt garage. De hantverkare som har mycket erfarenhet har arbetat fram goda rutiner som gör att de kan utföra arbetet mer effektivt.

Du kan enkelt registrera ditt projekt på Byggstart. Vi kommer sedan att använda den information som du förser oss med till att identifiera de hantverkare i din region som är bäst lämpade att bygga garage under mark.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.